เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา GRADUATED ENGLISH I&II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา GRADUATED ENGLISH I&II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สนใจ รายละเอียด คลิก 

โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1) ปีการศึกษา 2562

โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1) ปีการศึกษา 2562 จำนวนนิสิตที่รับเข้าโครงการดังนี้ : 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ…

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดคลินิก i-Thesis ให้คำปรึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มศว

คลินิก i-Thesis เปิดบริการให้คำปรึกษาด้านระบบ  i-Thesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มศว ช่วงเวลาให้บริการ ดังนี้ 1.  วันจันทร์  พุธ …

รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ เป็นวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตของภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ทักษะภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “ทบทวนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะที่มีสิทธิภาพ” เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561…

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (iThesis)

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (iThesis)  สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกรหัส ในปีการศึกษา 2561 คู่มือการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)  http://grad.swu.ac.th/iThesis.php การติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ในการแนะนำการใช้ระบบ iThesis หากอาจารย์…

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคต้น (รอบที่ 2) ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา…

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน บัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตารางการฝึกซ้อม การแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ http://commencement.swu.ac.th/index.php/namelist/ เปิดลงทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร…

บรรยากาศการนำเสนอแผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2561

ตัวแทนคณาจารย์จากศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกันขึ้นนำเสนอแผนโครงการในปีงบประมาณ 2561 และจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการคณะฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 10…

รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ เป็นวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ของภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1-3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก…

การสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ของนางสาวศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์

การสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ของนางสาวศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์ ในหัวข้อ ลักษณนามในชาติพันธุ์ผู้ไท : ความสัมพันธ์ของลักษณนามกับคำนามด้วยกรอบการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ นิสิตหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์…