ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอแสดงความยินดีแก่ นายอติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในผลการตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย

March 27, 2022 Orawan Chotmongkol

  ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ นายอติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในผลการตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ชื่อผลงาน…

February 28, 2022 porntipng

หนังสือทั้งสองเล่มเป็นหนังสือเสียง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสือ ตำรา สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ร่วมกับอาจารย์ชาวเวียดนาม ซึ่งชุดโครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่เป็นโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ TICA…

February 21, 2022 porntipng

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายอติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว นิสิตทุน 70 ปี 70 ทุน มศว…