ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน

November 2, 2017 porntipng

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน บัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตารางการฝึกซ้อม การแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ http://commencement.swu.ac.th/index.php/namelist/ เปิดลงทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร…

บรรยากาศการนำเสนอแผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2561

October 17, 2017 porntipng

ตัวแทนคณาจารย์จากศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกันขึ้นนำเสนอแผนโครงการในปีงบประมาณ 2561 และจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการคณะฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 10…

รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ เป็นวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ของภาควิชาประวัติศาสตร์

July 27, 2017 porntipng

ภาควิชาประวัติศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1-3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก…

การสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ของนางสาวศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์

July 3, 2017 porntipng

การสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ของนางสาวศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์ ในหัวข้อ ลักษณนามในชาติพันธุ์ผู้ไท : ความสัมพันธ์ของลักษณนามกับคำนามด้วยกรอบการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ นิสิตหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์…