COMPLAINT PROCEDURES

แบบรับเรื่องร้องเรียนคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Click
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ของนิสิต ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ Click