DISSERTATION DEFENSE

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  ลำดับที่1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวณญาดา ทองมาก
  รหัสนิสิต61199110002
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องการเสริมสร้างทักษะการฟังของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยใช้เทคนิค Shadowing
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท23 กุมภาพันธ์ 2564
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท6 มิถุนายน 2565
  (สอบ Online) 13.00-15.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร. ศศ วัฒนโภคากุล
  ลำดับที่2
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวอภิชญา สีทองสุก
  รหัสนิสิต61199110093
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศโดยใช้กระบวนการคิดผ่านภาพ
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท27 กันยายน 2564
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 มิถุนายน 2565 (สอบ Online) 15.00-17.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร. คมเดือน โพธิสุวรรณ
  ลำดับที่3
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวณัฐนรี สายบัวทอง
  รหัสนิสิต61199130339
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องผลของการใช้เพลงกล่อมเด็กในการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษต่อเด็กที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท28 กันยายน 2565
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 มิถุนายน 2565 (สอบ Online) เวลา 13.00 - 15.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร. คมเดือน โพธิสุวรรณ
  ลำดับที่4
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวณัฐพร ถาวรกุล
  รหัสนิสิต61199130421
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องการศึกษาคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ในโฆษณารับสมัครงาน: กรณีศึกษาจ๊อบพอร์ทัลเจ้าของคนไทยในประเทศไทย
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร. นราธิป ธรรมวงศา
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท1 ตุลาคม 2564
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท16 มิถุนายน 2565 (สอบ Online) เวลา 9.00 - 10.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.ม.ล. จิราภา อาภากร
  ลำดับที่5
  ชื่อ-นามสกุลนายอดิศักดิ์ กิตติวรวิทย์
  รหัสนิสิต63199130330
  ชั้นปี2
  ชื่อเรื่องการใช้วิธีสอนภาษาที่เน้นเนื้อหารูปแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาการใช้คำปรากฎร่วมภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท21 ตุลาคม 2564
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท10 มิถุนายน 2565 (สอบ Online) เวลา 13.00 - 16.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อ.ดร. กรศิริ บุญประกอบ
  ลำดับที่6
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวฐนวรรณกมล สาลี
  รหัสนิสิต61199130086
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่ององค์ประกอบการโน้มน้าวใจในคำบรรยายภาษาอังกฤษของวล็อกท่องเที่ยวไทย
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร. อรัญญา ศรีจงใจ
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท1 ตุลาคม 2564
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท16 มิถุนายน 2565 (สอบ Online) เวลา 13.30 - 15.30 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร. สมศักดิ์ แก้วนุช
  ลำดับที่7
  ชื่อ-นามสกุลนาวสาวปาณิศา สุโพธิ์ภาค
  รหัสนิสิต62199130460
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องทัศนคติของผู้เรียนต่อการใช้ยูทูปวีดิโอในห้องเรียนภาษาอังกฤษ
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท1 พฤศจิกายน 2564
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท10 มิถุนายน 2565 (สอบ Online) 9.00 - 12.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อ.ดร. กรศิริ บุญประกอบ
  ลำดับที่8
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวเฉิงฮุย เชิน
  รหัสนิสิต61199130414
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องการนำเสนอตัวละครหญิงในภาพยนตร์ดิสนีย์มู่หลาน
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. สุภาภรณ์ยิ้มวิลัย
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท1 ตุลาคม 2564
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท15 มิถุนายน 2565 (สอบ Online) เวลา 10.30 - 12.30 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร. คมเดือน โพธิสุวรรณ
  ลำดับที่9
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวอภิญญา สมชอบ
  รหัสนิสิต62199130039
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องสํารวจความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท9 พฤศจิกายน 2564
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท13 มิถุนายน 2565 (สอบ Online) เวลา 13.00 - 16.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อ.ดร. กรศิริ บุญประกอบ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
  ลำดับที่1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวศิรินันท์ ทองดี
  รหัสนิสิต61199130107
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร. สุพัทธ แสนแจ่มใส
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท2 ธันวาคม 2562
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท17 มิถุนายน 2565 (สอบ Online) เวลา 13.00 - 15.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรศ.ดร. ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
  ลำดับที่2
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวเอมฤทัย กำเนิด
  รหัสนิสิต61199130111
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุไทย
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. ธีระชน พลโยธา
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอ.ดร. สุพัทธ แสนแจ่มใส
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท4 เมษายน 2563
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท17 มิถุนายน 2565 (สอบ Online) เวลา 16.00 - 18.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรศ.ดร. ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
  ลำดับ3
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวฐิติวัลย์ กล้าตลุมบอน
  รหัสนิสิต61199130348
  ชื่อเรื่องผลของละครในการศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่นตอนต้น
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 สิงหาคม 2563
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท17 มิถุนายน 2565 (สอบ Online) เวลา 9.00 - 11.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรศ.ดร. ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
  ลำดับที่1
  ชื่อ-นามสกุล นายสุภกิติ มุสิราช
  รหัสนิสิต61199130359
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องการใช้และปัญหาการใช้สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมของหอสมุดแห่งชาติ
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. ศศิพิมล ประพินพงศกร
  อ.ดร. ศุมรรษตรา แสนวา
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท10สิงหาคม 2565
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท16 มิถุนายน 2565 (สอบ Online) เวลา 10.00 - 12.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร.ประภาส พาวินันท์
  ลำดับที่2
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวศิริกาญจน์ จันทร์วิชโน
  รหัสนิสิต61199130099
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร. วิภากร วัฒนสินธุ์
  อ.ดร. ศุมรรษตรา แสนวา
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท22 ธันวาคม 2563
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 มิถุนายน 2565 (สอบ Online) เวลา 13.00 - 15.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.พรชนิตว์ ลีนาราช
  ลำดับที่3
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวนาริสา ทับทิม
  รหัสนิสิต61199130357
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องการพัฒนาคลังจดหมายเหตุดิจิทัลส่วนบุคคลของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศร
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. ศศิพิมล ประพินพงศกร
  รศ.ดร. แววตา เตชาทวีวรรณ
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท18 กรกฎาคม 2563
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท16 มิถุนายน 2565 (สอบ Online) เวลา 13.00 - 15.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.นราธิป ปิติธนบดี
  ลำดับที่4
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวณปภัช โอมี
  รหัสนิสิต 61199130355
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องการใช้สารสนเทศเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรมของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. ศศิพิมล ประพินพงศกร
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท13 สิงหาคม 2563
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท15 มิถุนายน 2565 (สอบ Online) เวลา 9.30 - 11.30 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.นราธิป ปิติธนบดี
  ลำดับที่5
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวปรีชญา นามวัฒน์
  รหัสนิสิต61199130426
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องการใช้สารสนเทศทางกฎหมายของนิติกรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. ศศิพิมล ประพินพงศกร
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท17 ธันวาคม 2563
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท15 มิถุนายน 2565 (สอย Online) 13.00 - 15.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.นราธิป ปิติธนบดี
 • หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  ลำดับที่1
  ชื่อ-นามสกุลนาย Le Tran Mac Khai
  รหัสนิสิต61199150096
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยเบื้องต้นในบริบทการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับผู้เรียนชาวเวียดนาม
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. สุภัค มหาวรากร
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท8 สิงหาคม 2563
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท10 มิถุนายน (สอบ Online) เวลา 13.30 - 16.30 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผศ.ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
  ลำดับที่1
  ชื่อ-นามสกุลนายเจตพล เกียรติคีรี
  รหัสนิสิต63199130071
  ชั้นปี2
  ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความอุตสาหะระยะยาว การเรียนแบบร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษบนช่องทางการเรียนออนไลน์
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท24 ธันวาคม 2564
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท12 มิถุนายน 2565
  (สอบ Online) 13.00-16.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร. ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  ลำดับที่1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวบุศราภรณ์ มาเจริญ
  รหัสนิสิต61199110132
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่อง"อัตลักษณ์ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในนวนิยายเรื่อง Girl on the Verge
  และ Something in Between"
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. สุภาภรณ์ยิ้มวิลัย
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท29 พฤศจิกายน 2563
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท27 พฤษภาคม 2565
  (สอบ Online) 10.00-12.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ประจำเดือน เมษายน 2565

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  ลำดับที่1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวQIAN QIAN GUO
  รหัสนิสิต61199130094
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องการใช้อินโฟกราฟิกส์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคติดต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับผู้เรียนชาวจีน
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท4 มกราคม 2564
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท1 เมษายน 2565
  (สอบ Online) 9.00-12.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
  ลำดับที่2
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวYan Zheng
  รหัสนิสิต61199130344
  ชั้นปี4
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท4 เมษายน 2565
  (สอบ Online) 9.00-12.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
  ลำดับที่1
  ชื่อ-นามสกุลนายธีระวัฒน์ นิลละออ
  รหัสนิสิต61199130356
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่อง"การรู้สารสนเทศสุขภาพของผู้สูงอายุสมาชิกชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร
  "
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา"ผศ.ดร. ศศิพิมล ประพินพงศกร
  อ.ดร. ศุมรรษตรา แสนวา "
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท12 กรกฏาคม 2563
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท25 เมษายน 2565
  (สอบ Online) 13.00-16.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร. ประภาส พาวินันท์
  ลำดับที่2
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์
  รหัสนิสิต62199130219
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการจําเป็นและการออกแบบบริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา"ผศ. ดร.ดุษฎี สีวังคํา
  รศ. ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ"
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 สิงหาคม 2563
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท26 เมษายน 2565
  (สอบ Online) 9.30-12.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ. ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น
  [/expand

ประจำเดือน มีนาคม 2565

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
  ลำดับที่1
  ชื่อ-นามสกุลJUSTIN BARTLETT
  รหัสนิสิต62199150076
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องMorality, Mind & Meaning:
  A Cognitive Linguistic Analysis of Moral Concepts
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท1 มีนาคม 2564
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท3 มีนาคม 2565
  (สอบ Online)
  9.00-12.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.อัปสร ทวิลาภากุล
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  ลำดับที่1
  ชื่อ-นามสกุลนาง LUPING BI
  รหัสนิสิต61199130093
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องการใช้อินโฟกราฟิกส์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง พระจันทร์ในวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้เรียนชาวจีน
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท4 มกราคม 2564
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 มีนาคม 2565
  (สอบ Online) 9.00-12.00 น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
 • ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนายนครินทร์ แสงสวาท
   รหัสนิสิต61199130425
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องการเล่าเรื่องและบทบาทของพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่
   ในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท17 ธันวาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท18 กุมภาพันธ์ 2565
   (สอบ Online) 13.00-16.00 น.
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนายLIBO LU
   รหัสนิสิต61199130092
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องการใช้อินโฟกราฟิกส์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสำหรับผู้เรียนชาวจีน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท4 มกราคม 2564
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท24 กุมภาพันธ์ 2565
   (สอบ Online) 9.00-12.00 น.
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 กรกฎาคม 2563
  • หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวกฤษณา สมบัติ
   รหัสนิสิต61199150098
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
   เชิงวัฒนธรรมจาก "ตีนจกแม่แจ่ม"
   ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับผู้เรียนชาวจีน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภัค มหาวรกร
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 กรกฎาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท25 กุมภาพันธ์ 2565
   (สอบ Online) 9.00-12.00 น.
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา

  ประจำเดือน มกราคม 2565

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวบุญจิรา ท่าหลวง
   รหัสนิสิต60199130284
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องบทสนทนาตลกที่พบในรายการ "แฉ": การวิเคราห์บทสนทนา
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท19 พฤศจิกายน 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท5 มกราคม 2565
   (สอบ Online) 9.00-12.00 น.
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม

  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

  • หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนายรัตนพล ค้าชื่น
   รหัสนิสิต61199150095
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมศ.กิตติคุณ สุกัญญา สุจฉายา
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 สิงหาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท26 พฤศจิกายน 2564
   13.00 - 16.00 น. (สอบ Online)
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกศ.กิตติคุณ ดร.ศิริพร ณ ถลาง
  • หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวญดา สัตตะรุจาวงษ์
   รหัสนิสิต59199120006
   ชั้นปี6
   ชื่อเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจ และบรรทัดฐานของผู้ใหญ่ในวรรณกรรมชุด Chrestomanci ของ Diana Wynne Jones
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.นราธิป ธรรมวงศา
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอ.ดร.นันทนุช อุดมละมุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท1 ตุลาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท18 พฤศจิกายน 2564
   9.00 - 11.00 น. (สอบ Online)
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผศ.ดร.สุริยันติ์ ปานเล่ห์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวเรืองนภา ชอไชยทิศ
   รหัสนิสิต59299130005
   ชั้นปี6
   ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมเรื่องแนะนำการใช้บริการของสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.ศุมรรษตรา แสนวา
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมผศ.ดร.ดุษฎี สีวังคำ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท7 สิงหาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท28 ตุลาคม 2564
   (สอบ Online) 9.30 - 12.00 น.
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผศ.ดร.จุฑารัตน์ นกแก้ว
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุพิชา สรงประเสริฐ
   รหัสนิสิต62199110003
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายโดยมีรูปแบบการจัดการความเครียดเป็นตัวแปรกำกับ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.วิธัญญา วัณโณ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท19 ธันวาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท 5 พฤศจิกายน 2564
   (สอบ Online) 13.00 - 15.00 น.
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรศ.ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนายสุรเชษฐ์ ฆังนิมิตร
   รหัสนิสิต61199130352
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องการคิดแบบโยนิโสมนสิการและการรับรู้การมีกัลยาณมิตรที่เกี่ยวข้องกับการให้อภัยผู้อื่นของวัยรุ่นชายตอนต้น
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอ.สุพัทธ แสนแจ่มใส
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 สิงหาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท15 พฤศจิกายน 2564
   (สอบ Online) 10.00 - 12.00 น.
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผศ.ดร.วรางคณา โสมะนันทน์
   ลำดับ3
   ชื่อ-นามสกุลนายภูริณัฐ เบ็ญจขันธ์
   รหัสนิสิต62199110002
   ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบวัดพัฒนาการทางจิตสังคมตามแนวอิริคสัน ในกลุ่มวัยรุ่นไทย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท23 เมษายน 2564
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท23 พฤศจิกายน 2564
   (สอบ Online) 9.00 - 12.00 น.
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรศ.ดร.อุสา สุทธิสาคร
   ลำดับที่4
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวฮาญัร อะหมัด
   รหัสนิสิต62199110140
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องผลของโปรอกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่นผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.สุพัทธ แสนแจ่มใส
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท17 ธันวาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท26 พฤศจิกายน 2564
   (สอบ Online) 10.00 - 12.00 น.
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผศ.ดร.วรางคณา โสมะนันทน์

  ประจำเดือน ตุลาคม 2564

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวปรัชญาวรรณ จันทะขาน
   รหัสนิสิต59299130004
   ชั้นปี6
   ชื่อเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การประชาพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.ศุมรรษตรา แสนวา
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท19 เมษายน 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท28 ตุลาคม 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา6

  ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวกานต์พิชชา อุดมมงคลกิจ
   รหัสนิสิต60199130169
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องการศึกษาบทบาทหน้าที่ของประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือของชาวมอญลาดกระบัง
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท26 ธันวาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท2 กรกฎาคม 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา3
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุชาดา สกุลลีรุ่งโรจน์
   รหัสนิสิต60199130287
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษากับกลวิธีทางภาษาในหนังสืออ่านนอกเวลาช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท27 ธันวาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท6 กรกฎาคม 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา3
   ลำดับที่3
   ชื่อ-นามสกุลนางภูมรินทร์ สุโกสิ
   รหัสนิสิต60199130171
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่อง การนำเสนอวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่อง
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท11 มิถุนายน 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท8 กรกฎาคม 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา4
   ลำดับที่4
   ชื่อ-นามสกุลนายชัยเชษฐ์ จิตต์ประสงค์
   รหัสนิสิต60199130044
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้ภาษาไทยและข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเที่ยว
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท27 ธันวาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท6 กรกฎาคม 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา4
   ลำดับที่5
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวศิริพร เรือนสุวรรณ
   รหัสนิสิต60199130290
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องอาหารจีนในวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้เรียนชาวจีน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท1 กรกฎาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท6 กรกฎาคม 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา4
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนายสัพพัญญู สุขพิระวัฒนกุล
   รหัสนิสิต62199130355
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระกับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา: วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท8 พฤษภาคม 2564
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท13 กรกฎาคม 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา5
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวบุญจิรา ท่าหลวง
   รหัสนิสิต60199130284
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องบทสนทนาตลกที่พบในรายการ "แฉ" การวิเคราะห์บทสนทนา
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท16 พฤศจิกายน 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท13 กรกฎาคม 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา4
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวอรรถพร ประทุมชาติ
   รหัสนิสิต60199130036
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องการใช้การเรียนรู้แบบโครงงานผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิไล
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท26 ธันวาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 กรกฎาคม 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา6
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลMISS CHEN XI
   รหัสนิสิต61199130338
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องA Correlational Study of Foreign Language Learning Anxiety And English Learning Achievement Among EFL Learners: a Case Study in a Chinese Public University
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท2 เมษายน 2564
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 กรกฎาคม 2564
   (สารนิพนธ์)
   จบการศึกษา3
   ลำดับที่3
   ชื่อ-นามสกุลMISS ZHIHUI GUO
   รหัสนิสิต60199130105
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องMotivation of Chinese and Thai Junior High School Students in English Learning
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิไล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท25 กรกฎาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท9 กรกฎาคม 2564
   (สารนิพนธ์)
   จบการศึกษา4
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวณิชารีย์ นิยมสินธุ์
   รหัสนิสิต62199110001
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องแรงจูงใจความรู้พัฒนาการและการสนับสนุนทางสังคมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยทำงาน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท19 ธันวาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท12 กรกฎาคม 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา2
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนายภคณัฐ รัตนบ้านกรวย
   รหัสนิสิต62199110138
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องการศึกษาประสบการณ์ต่อการประบตัวบนภาวะซึมเศร้าในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.สุพัทธ แสนแจ่มใส
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท19 ธันวาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท12 กรกฎาคม 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา2

  ประจำเดือน มิถุนายน 2564

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนายสิริศิระ โชคทวีกิจ
   รหัสนิสิต60199150050
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์วิเคราะห์เชิงวิพากษ์: 'รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน' ของประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2523-2559
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท26 ธันวาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท1 มิถุนายน 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา3
  • หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางทัณฑิกา หวัง
   รหัสนิสิต58299120004
   ชั้นปี6
   ชื่อเรื่องUse of Online Newspapers to Enhanace Student's Reading Comprehension and Reading Self-Efficacy of Thai Undergraduate Students in the English Language Classroom
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท28 พฤศจิกายน 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท15 มิถุนายน 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา6
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวชุลีพร เอี่ยมประดิษฐ์
   รหัสนิสิต60199130170
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องการนำเสนอแนวคิดมนุษยนิยมในนวนิยายรางวัลยุวศิลปินไทย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท29 มิถุนายน 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท23 มิถุนายน 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา4
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุภัคร์ชนรรห์ เฉยพ่วง
   รหัสนิสิต59199110088
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องทัศนคติของคนไทยต่อแรงงานต่างชาติที่พูดภาษาไทยสำเนียงเมียนมาภาษาไทยสำเนียงลาวและภาษาไทยสำเนียงกัมพูชา
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท25 ธันวาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท17 มิถุนายน 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา5
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนายอธิปัตย์ พัฒน์นาวิน
   รหัสนิสิต61199130101
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ดุษฎี สีวังคำ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม-
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท25 ธันวาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 มิถุนายน 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา3
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวนันต์ธิญา ภู่คุ้ม
   รหัสนิสิต61199130349
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลังของผู้ใหญ่ตอนต้น : กรณีศึกษาบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอ.ดร.สุพัทธ แสนแจ่มใส
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 สิงหาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท25 มิถุนายน 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา4
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวรวิพรรณ จารุทวี
   รหัสนิสิต62199110139
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอ.ดร.ชาญ รัตนะพิสิฐ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 ธันวาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท25 มิถุนายน 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา2
   ลำดับที่3
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวศุจินันท์ เจนจิตศิริ
   รหัสนิสิต61199130108
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องคุณลักษณะของงานการคิดเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทำงานของพนักงานวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในบริษัทเอกชน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท6 สิงหาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท25 มิถุนายน 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา3

  ประจำเดือน เมษายน 2564

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวชมพูนุช ประชาญสิทธิ์
   รหัสนิสิต60199130174
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการใช้คำบุรุษสรรพนามในภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวจีน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ผกาศรี เย็นบุตร
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท11 มิถุนายน 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท28 เมษายน 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา4
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวอณุภา ศรีสันติสุข
   รหัสนิสิต63199130553
   ชั้นปี1
   ชื่อเรื่องการแปรเสียง : การแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV ผ่านเลนส์ภาษาศาสตร์สังคม
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท15 ธันวาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท8 เมษายน 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา2
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวธัยแอนนา ทองเจือ
   รหัสนิสิต63199130552
   ชั้นปี1
   ชื่อเรื่องการแปรเสียง : การแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในคำภาษาไทยผ่านเลนส์ภาษาศาสตร์สังคม
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท17 ธันวาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท8 เมษายน 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา2
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวนันทภัทร ทาฟู
   รหัสนิสิต60199130028
   ชั้นปี4
   เรื่องการใช้วาทกรรมในการโฆษณาในคำอธิบายเว็บเพจ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 สิงหาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท19 เมษายน 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา4
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวอาทิตยา เทอดทูนตระกูล
   รหัสนิสิต60199130471
   ชั้นปี4
   เรื่องกลยุทธ์การแปลข้อความมนเกมเดอะซิมส์ 2
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท7 พฤศจิกายน 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท19 เมษายน 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา4
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวกนกพร สิทธิชัยวรบุตร
   รหัสนิสิต60299130013
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมรศ.ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท9 ธันวาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท5 เมษายน 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา4
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวปิยะดา ดาวล้อมจันทร์
   รหัสนิสิต60299130015
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักท่องเที่ยวไทยเจเนเรชันวาย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมรศ.ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท9 ธันวาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท5 เมษายน 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา4
   ลำดับที่3
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวรัตติยากร สาลีผลิน
   รหัสนิสิต60299130017
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องสภาพและกลยุทธ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการส่งเสริมการบริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท27 พฤศจิกายน 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท5 เมษายน 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา4
   ลำดับที่4
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวอัญชนา ศรีคำชุม
   รหัสนิสิต61199130361
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นในการเข้าถึงบริการห้องสมุดของนักศึกษาพิการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท2 มกราคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท19 เมษายน 2563
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา3
   ลำดับที่5
   ชื่อ-นามสกุลนายวสันต์ สระพัง
   รหัสนิสิต61199130358
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องการประเมินสภาพและความต้องการจำเป็นในการบริการห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกล
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท4 สืงหาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท19 เมษายน 2563
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา3
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวธิดารัตน์ พราหมณ์มณี
   รหัสนิสิต61199130104
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยของวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท3 ธันวาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท16 เมษายน 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา3
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนายเหมันต์ พรหมสนธิ์
   รหัสนิสิต61199130353
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องอิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลายโดยมีเอกลักษณ์แห่งตนการรับรู้ความสามารถแห่งตนและการให้คุณค่าในการอ่านเป็นตัวแปรส่งผ่าน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท20 พฤศจิกายน 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท22 มีนาคม 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา3

  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวอนุสรา ชูชนะ
   รหัสนิสิต60199130035
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องUSING PROBLEM-BASED LEARNING ATRATEGY TO ENHANCE EFL STUDENTS SPEAKING FLURNCY
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท24 เมษายน 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท5 กุมภาพันธ์ 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา4

   ประจำเดือน มกราคม 2564

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนายDong Lu
   รหัสนิสิต60199130172
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาไทยธุรกิจเบื้องต้น เรื่อง "ผลไม้ไทย"
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท26 พฤศจิกายน 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท16 มกราคม 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา4
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวผิง เหม่า
   รหัสนิสิต59199130022
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องสีในวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาชาวจีน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท20 มกราคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท16 มกราคม 2564
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา4

  ประจำเดือน ธันวาคม 2563

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนายวัชนะ กระจ่างจบ
   รหัสนิสิต60199130032
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องThe Effects of EchoEnglish Application EFL Students' Speaking Skills
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท19 ตุลาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท8 ธันวาคม 2563
   (สอบ Online)
   จบการศึกษา4

   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวสิริยาภรณ์ อติเรก
   รหัสนิสิต6219910116
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องHyper-consumption and the Nonhumans in Okja and Never Let Me Go Films
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.นันทนุช อุดมละมุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท31 กรกฎาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท17 พฤศจิกายน 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา2
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนายภคพล ชมแสง
   รหัสนิสิต62199110118
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องAn Analysis of the Commodification of Superheroes in The Boys Series
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.นันทนุช อุดมละมุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท31 กรกฎาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท17 พฤศจิกายน 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา2
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวธัญญาภรณ์ โพธิบุตรา
   รหัสนิสิต59299130003
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.ศุมรรษตรา แสนวา
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท4 เมษายน 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท23 พฤศจิกายน 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา5

  ประจำเดือน สิงหาคม 2563

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลMs.Nguyen Thi Laon Phuc
   รหัสนิสิต60199130288
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องหนังสือนำเที่ยว "กรุงเทพมหานครกับอาหารริมทาง (Street food)" สำหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท31 ตุลาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท12 สิงหาคม 2563 (สอบ Online Google Meet)
   จบการศึกษา2

  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวลักษณาวดี หลักคำ
   รหัสนิสิต60199130113
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องผลของกิจกรรมเกมแบบร่วมมือต่อการสอนคำปรากฏร่วมภาษาอังกฤษ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท8 ตุลาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท30 กรกฎาคม 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา2
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวปริณดา สามลลักษณ์
   รหัสนิสิต62199110120
   ชั้นปี1
   ชื่อเรื่องTHE EFFECTS OF USING ELECTRONIC MIND MAPPING ON STUDENTS' READING ABILITIES
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท30 กรกฎาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท30 กรกฎาคม 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา1
   ลำดับที่3
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวปารมี นาทเวช
   รหัสนิสิต60199130030
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องTHE STUDY ON THE USE OF FLIPPED CLASSROOM STRATEGY TO DEVELOP GRAMMATICAL ACCURACY IN WRITTING AND THE STUDENTS' PERCEPTIONS TOWARDS FLIPPED CLASSROOM
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท26 กันยายน 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท30 กรกฎาคม 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา2
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวจุฬาลักษณ์ พิมพ์เจริญ
   รหัสนิสิต58199130319
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยและประสิทธฺผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.วิภากร วัฒนสินธุ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท1 พฤษภาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท22 กรกฎาคม 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา5

  ประจำเดือน มิถุนายน 2563

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวธนณภัทร เพียรช่าง
   รหัสนิสิต62199110122
   ชั้นปี1
   ชื่อเรื่องThe Effects of the Teaching Methodology on EFL Students' Reading Comprehension
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท25 มีนาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท10 มิถุนายน 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา1
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนายอัศวเดช โพธิ์ชัย
   รหัสนิสิต60199130038
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องThe Effects of Short-term Study Abroad Profram on Thai High School EFL Learners' Vocabulary Knowledge
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท9 ตุลาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท10 มิถุนายน 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา2
   ลำดับที่3
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวสิริกาญจน์ ระฆังทอง
   รหัสนิสิต60199130034
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องThe Effects of Digital Game Resources on EFL Students' English Vocabulary Knowledge
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท19 ตุลาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท10 มิถุนายน 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา2
   ลำดับที่4
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวกมลวรรณ แก้วผัด
   รหัสนิสิต58199110005
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องภาพลักษณ์ของสตรีใน 30 เพลงยอดนิยมติดอันดับในคริสต์ทศวรรษที่ 2010
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท2 เมษายน 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท11 มิถุนายน 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา5
   ลำดับที่5
   ชื่อ-นามสกุลนายกิตติภาส ศรีหะ
   รหัสนิสิต58199130011
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องการใช้ภาพยนตร์ในการพัฒนาการออกเสียงท้ายคำในภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท20 พฤศจิกายน 2562
   วันที่สอบปากเปล่าสารนิพนธ์ 5 บท12 มิถุนายน 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา5
   ลำดับที่6
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวบุษศรินทร์ ภู่สุ่ม
   รหัสนิสิต62199110119
   ชั้นปี1
   ชื่อเรื่องA STUDY OF LANGUAGE LEARNING STRATEGIES EMPLOYED
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท6 มีนาคม 2563
   วันที่สอบปากเปล่าสารนิพนธ์ 5 บท12 มิถุนายน 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา1
   ลำดับที่7
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวณัฐกานต์ ขำแก้ว
   รหัสนิสิต58199130317
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องบทวิเคราะห์หลักคำสุภาพในการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีบารัค โอบามา และประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท3 เมษายน 2563
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท10 มิถุนายน 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาววัชรีญา วงษ์สุวรรณ
   รหัสนิสิต58199110148
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนแสดงความคิดเห็นแบบเน้นภาระงาน
   เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย

   TASK-BASED LESSON PLAN DEVELOPMENT TO ENHANCE LEARNERS' L1 WRITING ABILITY
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท13 พฤศจิกายน 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท25 มิถุนายน 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา5
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนายปฏิภาณ ผลมาตย์
   รหัสนิสิต60299130014
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาพ: ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการเรียนรู้แบบผสมผสาน มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.วิภากร วัฒนสินธุ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท13 ธันวาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท5 มิถุนายน 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา2
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวอธิษฐาน ทองทรัพย์
   รหัสนิสิต61199130354
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องอิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีอัตมโนทัศน์ด้านวิชาการ ความคาดหวังและการให้คุณค่า เป็นตัวแปรส่งผ่าน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท16 ตุลาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท10 มิถุนายน 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา2

   ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวดุสิตา สันซัง
   รหัสนิสิต61199130103
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องแรงจูงใจและการสนับสนุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่เรียนการศึกษานอกระบบ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท16 ตุลาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท10 พฤษภาคม 2562 (สอบ Online)
   จบการศึกษา2
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวอัมรัตน์ ตั้งพิทักษ์ไพบูลย์
   รหัสนิสิต61199130110
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องประสิทธิผลของเทคนิคการวาดรูประบายสีเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท8 ตุลาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท20 พฤษภาคม 2562 (สอบ Online)
   จบการศึกษา2
   ลำดับที่3
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวอภิญญา ตันเจริญ
   รหัสนิสิต61199130109
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องการศึกษาผลการใช้กระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.สุพัทธ แสนแจ่มใส
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท5 ตุลาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท29 พฤษภาคม 2562 (สอบ Online)
   จบการศึกษา3

   ประจำเดือน เมษายน 2563

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวเสาวรัตน์ เจริญวรชัย
   รหัสนิสิต58199130019
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องผลของการใช้ EDMODO ที่มีต่อแรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ THE EFFECTS OF EDMODO ON EFL UPPER SECONDARY STUDENTS' MOTIVATION: A CASE STUDY OF MATHYOMWATSING SCHOOL
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.นราธิป ธรรมวงศา
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท13 มิถุนายน 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท17 เมษายน 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา5
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสุมาลี พรเจริญ
   รหัสนิสิต581991300323
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมผศ.ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท24 พฤษภาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท8 เมษายน 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา5
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์
   รหัสนิสิต58199130028
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องสภาพและความต้องการจำเป็นด้านสมรรถนะของบรรณารักษ์วิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ สังกัดห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมรศ.ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท1 พฤษภาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท8 เมษายน 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา
   ลำดับที่3
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวจุฬาลักษณ์ พิมพ์เจริญ
   รหัสนิสิต58199130319
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.วิภากร วัฒนสินธุ์
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมรศ.ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท1 พฤษภาคม 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท8 เมษายน 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา
   ลำดับที่4
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวจอย ผิวสะอาด
   รหัสนิสิต58199130027
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องการประเมินทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดและ ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีการวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากรสังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท1 พฤศจิกายน 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท8 เมษายน 2563 (สอบ Online)
   จบการศึกษา5

  ประจำเดือน ธันวาคม 2562

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนายคฑาวุธ เกษสระ
   รหัสนิสิต59299130002
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.ศุมรรษตรา แสนวา
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท16 พฤศจิกายน 2562
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท17 ธันวาคม 2562
   จบการศึกษา4

  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวพสินี ธีระกานตภิรัตน์
   รหัสนิสิต5
   ชั้นปี58199130023
   ชื่อเรื่องแบบเรียนสนทนาภาษาไทยสำหรับพนักงานบริษัทชาวอืนเดียที่ทำงานในบริษัทผลิตเครื่องมือทางการแพทย์
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ผกาศรี เย็นบุตร
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท15 พฤศจิกายน 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท1 พฤศจิกายน 2562
   จบการศึกษา5
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลMr.Shuping Feng
   รหัสนิสิต59199130152
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทยศึกษาจากธนบัตรหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่ 9 สำหรับผู้เรียนชาวจีน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท26 พฤศจิกายน 2561
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท1 พฤศจิกายน 2562
   จบการศึกษา4
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนายธวัชพล พันธุ์เสงี่ยมจิตต์
   รหัสนิสิต58199130013
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องA Marxist Analysis of Alicantion in J.K Rowling's Happy Potter Book Series
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.นันทนุช อุดมละมุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท6 ธันวาคม 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท25 พฤศจิกายน 2562
   จบการศึกษา3
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวยุวดี อัศวพาณิชย์วงศ์
   รหัสนิสิต58199130016
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องA Potrayal of Queer Subjectivity in David Ebershoff's The Danish Girl
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.นันทนุช อุดมละมุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท15 พฤศจิกายน 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท25 พฤศจิกายน 2562
   จบการศึกษา5
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลวรรษา กุลตังวัฒนา
   รหัสนิสิต60199110082
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องผลของการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งเสริมทัศนคติในการดูแลสุขภาพของตนเองของผู้สูงอายุ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.ชาญ รัตนะพิสิฐ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท28 พฤศจิกายน 2561
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท20 พฤศจิกายน 2562
   จบการศึกษา3

   ประจำเดือน ตุลาคม 2562

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนายสุเมธ โอสถานนท์
   รหัสนิสิต59199110089
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องมโนทัศน์ของบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท4 กันยายน 2561
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท17 ตุลาคม 2562
   จบการศึกษา4

  ประจำเดือน กันยายน 2562

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลMiss Yinfei Chen
   รหัสนิสิต58199130395
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องสภาพการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท20 ธันวาคม 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท3 กันยายน 2562
   จบการศึกษา5

  ประจำเดือน มิถุนายน 2562

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลMiss Shun Lae Win
   รหัสนิสิต59199130369
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องหนังสืออ่านพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่อง “ไก่” สำหรับนักศึกษา ชาวเมียนมา
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท12 พฤศจิกายน 2561
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท11 มิถุนายน 2562
   จบการศึกษา3
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาววิไลนุช แสนเขื่อน
   รหัสนิสิต57199130162
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องการศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท31 ตุลาคม 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท20 มิถุนายน 2562
   จบการศึกษา5
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวยุวดี อัศวพาณิชย์วงศ์
   รหัสนิสิต58199130016
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องA Portrayal of Queer Subjectivity in David Ebershoff’s The Danish Girl
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.นันทนุช อุดมละมุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท15 พฤศจิกายน 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท21 มิถุนายน 2562
   จบการศึกษา4
   ลำดับที่3
   ชื่อ-นามสกุลนายธวัชพล พันธุ์เสงี่ยมจิตต์
   รหัสนิสิต58199130013
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องA Marxist Analysis of Alienation in J.K. Rowling’s Harry Potter Book Series
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.นันทนุช อุดมละมุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท6 ธันวาคม 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท21 มิถุนายน 2562
   จบการศึกษา4
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง
   รหัสนิสิต58199130031
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องการประเมินทักษะการเรียนรู้สารสนเทศของนักเรียนระดับ ปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท31 มกราคม 2561
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท5 กรกฎาคม 2562
   จบการศึกษา4
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวจันทิมา คเชนทร์ชาติ
   รหัสนิสิต59199130009
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องเจตคติ อิทธิพล และแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานภายหลังการเกษียณอายุงานของผู้สูงอายุในเจตกรุงเทพมหานคร
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.ชาญ รัตนะพิสิฐ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท28 พฤศจิกายน 2561
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท17 มิถุนายน 2562
   จบการศึกษา3
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวฆีร อักษรทิพย์
   รหัสนิสิต5919913144
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท10 มกราคม 2561
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท18 มิถุนายน 2562
   จบการศึกษา3
   ลำดับที่3
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวสิรภัทร สถิรนันท์
   รหัสนิสิต60199110069
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยจิตสังคมที่เกี่ยงข้องกับพฤติกรรมการลดน้ำหนักที่เหมาะสมของนักศึกษา
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 พฤศจิกายน 2561
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท19 มิถุนายน 2562
   จบการศึกษา2

  ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวพัสวรรณ ศรีลาน
   รหัสนิสิต58199130024
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนเกี่ยวกับอารยธรรมไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาเวียดนาม
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท15 พฤศจิกายน 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 พฤษภาคม 2562
   จบการศึกษา4
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวภาษร วิรุณพันธ์
   รหัสนิสิต57199110077
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ป้ายร้านอาหารริมทางในย่ายเยาวราชและย่านจตุจักรตามแนวภูมิทัศน์สัญศาสตร์
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท4 มิถุนายน 2561
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 พฤษภาคม 2562
   จบการศึกษา5
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวอัญชนา ใจหวัง
   รหัสนิสิต60199110083
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องผลของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ที่มีต่อทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพื้นฐานในเด็กปฐมวัย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 พฤศจิกายน 2561
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท29 พฤษภาคม 2562
   จบการศึกษา2

  ประจำเดือน มีนาคม 2562

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวปิยะรัตน์ งามประดับ
   รหัสนิสิต57199130140
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีต่อเจตคติการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท5 มิถุนายน 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท15 มีนาคม 2562
   จบการศึกษา5

  ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวภัทรานิษฐ์ พันธุ์นวล (ปากเปล่าสารนิพนธ์ )
   รหัสนิสิต57199110070
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องNeeds Analysis in English Oral Communication of Passenger Service Agents at Suvarnabhumi airport
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ณัฏฐา แก้วฉา
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท28 มิถุนายน 2561
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท17 ตุลาคม 2561
   จบการศึกษา5
  • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนายมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์
   รหัสนิสิต59199130148
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องผลการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนักบุญเปโตร
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท31 มกราคม 2561
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท24 ตุลาคม 2561
   จบการศึกษา3

  ประจำเดือน กันยายน 2561

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาว YUE HU
   รหัสนิสิต57199110249
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องเนื้อหาและกลวิธีการนำเสนอในตำราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท7 กุมภาพันธ์ 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท12 กันยายน 2561
   จบการศึกษา5
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวแพรวดาว เตียวฑเศรษฐ์
   รหัสนิสิต59199130013
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องการศึกษาผลของโปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในเด็กก่อนวัยเรียน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.สุพัทธ แสนแจ่มใส
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท10 มกราคม 2561
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท25 กันยายน 2561
   จบการศึกษา3

   ประจำเดือน สิงหาคม 2561

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวชนวรรณ อินทร์แก้ว
   รหัสนิสิต57199110067
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องA Study of English Oral Communication Strategies Used among Thai EFL Students of Different English Proficiency Levels : A Case Study of First Year English Major Students, Srinakharinwirot University"
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.นราธิป ธรรมวงศา
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท9 สิงหาคม 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท29 สิงหาคม 2561
   จบการศึกษา5

   ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวกมลวรรณ ชุ่มมี
   รหัสนิสิต56199110057
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องRape in Laurie Halse Anderson’s Speak and Richard Peck’s Are You in the House Alone?
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท9 พฤศจิกายน 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท9 กรกฎาคม 2561
   จบการศึกษา5
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวศิรประภา รัตนรวมการ
   รหัสนิสิต56199130426
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องThe Relationship between Humans and Animals in two Graphic Novels: The Call of the Wild Black
   Beauty
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท9 พฤศจิกายน 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท9 กรกฎาคม 2561
   จบการศึกษา5

  ประจำเดือน มิถุนายน 2561

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาววรรณศิลป์ เยาวหลี
   รหัสนิสิต57199130158
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องการพัฒนาความรู้เรื่อวกริยารองแสดงการเคลื่อนที่ในภาษาไทย ให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลี
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 ธันวาคม 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท8 มิถุนายน 2561
   จบการศึกษา4
   ลำดับ2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาว Jin Lin
   รหัสนิสิต5719910250
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องหนังสืออ่านประกอบทักษะการอ่านภาษาไทย เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับกรุงเทพฯ สำหรับศึกษาจีน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท21 กุมภาพันธ์ 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท16 มิถุนายน 2561
   จบการศึกษา4
   ลำดับ3
   ชื่อ-นามสกุลนางสาว MINQI LIU
   รหัสนิสิต56199130112
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องการสร้างแบบเรียนคำศัพท์ภาษาไทยจากรายการข่าวทางวิทยุ-โทรทัศน์สำหรับนักศึกษาจีนที่เรียนวิชาเอกภาษาไทย ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท29 ธันวาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท18 มิถุนายน 2561
   จบการศึกษา5
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนายจิรวุฒิ สารฤทธิ์
   รหัสนิสิต56199110059
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องCollocation Instruction through Communicative Activities to Enhance 10th Grade Student’s English Writing Ability
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สายวรุณ จำปาวัลย์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท20 พฤศจิกายน 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท22 มิถุนายน 2561
   จบการศึกษา5
  • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนายชัยวัฒน์ บุญอาจ
   รหัสนิสิต57199130135
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทักษะการประเมินผลสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท7 สิงหาคม 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท21 มิถุนายน 2561
   จบการศึกษา4
  • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวชุติภาดา อาจศิริ
   รหัสนิสิต59199130012
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการเล่าเรื่องแบบต่อเนื่องที่มีต่อความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิตในเด็กปฐมวัย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.วิธัญญา วัณโณ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท10 พฤศจิกายน 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท21 มิถุนายน 2561
   จบการศึกษา2
   ลำดับที่2
   ชื่อ-นามสกุลนายฉัตรชัย แพงคำฮัก
   รหัสนิสิต59199130011
   ชั้นปี2
   ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก อายุ 6 – 9 ปี
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.สุพัทธ แสนแจ่มใส
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท15 พฤศจิกายน 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท22 มิถุนายน 2561
   จบการศึกษา2

  ประจำเดือน เมษายน 2561

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวกรีกมล หนูเกื้อ
   รหัสนิสิต57199110059
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องนิทานวชิรญาณ: ภาพสะท้อนและบทบาทต่อสังคม
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 กันยายน 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท3 เมษายน 2561
   จบการศึกษา4
   ลำดับ2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวศิรประภา สันตะวงศ์
   รหัสนิสิต57199110062
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องการวิเคราะห์บทละครเรื่องเทพวิไลยของพระยาเสนาภูเบศร์ (ใส สโรบล)
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 กันยายน 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท3 เมษายน 2561
   จบการศึกษา4
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวศิรยา เอกวารีย์
   รหัสนิสิต58199130017
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องThe Effects of Drama Activities On Thai Secondary
   Students Speaking Fluency
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท17 มกราคม 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท20 เมษายน 2561
   จบการศึกษา3
   ลำดับ2
   ชื่อ-นามสกุลนายพงษ์ดนัย นามปักใต้
   รหัสนิสิต58199130014
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องThe Use of Digital Storytelling in Fostering English Speaking Ability of Thai Secondary Student
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท8 พฤศจิกายน 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท20 เมษายน 2561
   จบการศึกษา3
   ลำดับ3
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวจันทรัตน์ พลับศิริ
   รหัสนิสิต57199110066
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาในการถอดความของนิสิตที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท7 ธันวาคม 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท20 เมษายน 2561
   จบการศึกษา4
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
   ลำดับที่1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวปวีณา คานียอ
   รหัสนิสิต56199130143
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาของพนักงานผ่านบริการบัตรโดยสารสายการบิน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท-
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท11 เมษายน 2561
   จบการศึกษา5
   ลำดับ2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวกาญจนา สิงห์จันทร์
   รหัสนิสิต56199130140
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องความต้องการในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของพนักงานชาวไทยในที่ทำงาน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.นันทนุช อุดมละมุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท2 สิงหาคม 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท19 เมษายน 2561
   จบการศึกษา5

  ประจำเดือน ธันวาคม 2560

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวนนท์กมล ลิ้มธนะกุล
   รหัสนิสิต56199110052
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องสิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle: การผสมผสานวรรณคดีไทยในรูปแบบการ์ตูนญี่ปุ่น
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท17 พฤศจิกายน 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท12 ธันวาคม 2560
   จบการศึกษา5

  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวทรายทอง อุ่นนันกาศ
   รหัสนิสิต55299130126
   ชั้นปี6
   ชื่อเรื่องการใช้และปัญหาการใช้บริการเอกสารโบราณของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.ศุมรรษตรา แสนวา
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท3 สิงหาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท6 พฤศจิกายน 2560
   จบการศึกษา6
   ลำดับ2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวเบญจมาศ อุนาวงค์
   รหัสนิสิต55299130128
   ชั้นปี6
   ชื่อเรื่องความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาต่อบริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในการสนับสนุนการเรียนรู้จากการทำงาน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.ศุมรรษตรา แสนวา
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท23 สิงหาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท10 พฤศจิกายน 2560
   จบการศึกษา6
   ลำดับ3
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุพรรษา คำหล้า
   รหัสนิสิต55299130134
   ชั้นปี6
   ชื่อเรื่องการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.ศุมรรษตรา แสนวา
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท5 สิงหาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท10 พฤศจิกายน 2560
   จบการศึกษา6
   ลำดับ4
   ชื่อ-นามสกุลนางสาววิภานันท์ ลำงาม
   รหัสนิสิต55299130131
   ชั้นปี6
   ชื่อเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริการสารสนเทศของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.สมชาย วรัญญานุไกร
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 สิงหาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท17 พฤศจิกายน 2560
   จบการศึกษา6
   ลำดับ5
   ชื่อ-นามสกุลนางสุจิตรา สีหาอาจ
   รหัสนิสิต55299130200
   ชั้นปี6
   ชื่อเรื่องการจัดบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.สมชาย วรัญญานุไกร
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 สิงหาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท17 พฤศจิกายน 2560
   จบการศึกษา6
   ลำดับ6
   ชื่อ-นามสกุลนางภิญญา ขอพรกลาง
   รหัสนิสิต55299130136
   ชั้นปี
   ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท13 สิงหาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท22 พฤศจิกายน 2560
   จบการศึกษา6
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวกัญชลิกา ตรีกลางดอน
   รหัสนิสิต56199110070
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องภาพตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์โรฮีนจาที่นำเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ไทย: วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท15 มีนาคม 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท21 พฤศจิกายน 2560
   จบการศึกษา5
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวณิชาภัทร ภูษิต
   รหัสนิสิต57199110069
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องการศึกษาทัศนคติของนิสิตไทยที่มีต่อแบบการออกเสียงภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท5 เมษายน 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท8 พฤศจิกายน 2560
   จบการศึกษา4

  ประจำเดือนตุลาคม 2560

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวหงส์หยก ฟื้นตน
   รหัสนิสิต56199110075
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องคู่ความหมายแย้งและกลไกตรรกะที่พบในอินเทอร์เน็ตมีม : วิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีภาพรวมอารมณ์ขัน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท22 มีนาคม 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท26 ตุลาคม 2560
   จบการศึกษา5
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุธาทิพย์ ทองวิทิตย์
   รหัสนิสิต56199130137
   ชั้นปี56199130137
   ชื่อเรื่องA Corpus-Based Study of English Collocations Found in the Abstracts of Research Articles Written by Thai EFL Writers
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.นราธิป ธรรมวงศา
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท8 สิงหาคม 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท19 ตุลาคม 2560
   จบการศึกษา4

  ประจำเดือน กันยายน 2560

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวกนกวรรณ แกล้วหาญ
   รหัสนิสิต57199110065
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องEnhancing Vocabulary Learning by Using the story – based instruction
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท20 เมษายน 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท22 กันยายน 2560
   จบการศึกษา3
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวกุลวดา ประชุมพร
   รหัสนิสิต57199130171
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องการรับรู้ของพนักงานบริษัทระหว่างประเทศต่อการอบรมภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาตามรูปแบบของ Kirkpatrick
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท16 กันยายน 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท22 กันยายน 2560
   จบการศึกษา3
   ลำดับ2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวกุลจิตต์ คานียอ
   รหัสนิสิต56199130147
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องThe Effectiveness of Authentic Listening Materials Learning
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท13 เมษายน 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท19 กันยายน 2560
   จบการศึกษา4

  ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวกุลศิริ วรกุล
   รหัสนิสิต56199110058
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องResistance in Zitkala-Sa’s American Indian Stories and Noenoe K. Silva’s ltloha Betrayed Native Hawaiian Resistance to American Colonialism
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท29 ตุลาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท13 กรกฎาคม 2560
   จบการศึกษา4
   ลำดับ2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวศิริกานต์ หิวานุพงศ์
   รหัสนิสิต57199110071
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องThe Effects of Literary and Non-literary Texts on EFL, Critical Reading
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท8 เมษายน 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท13 กรกฎาคม 2560
   จบการศึกษา3
   ลำดับ3
   ชื่อ-นามสกุลนายศตวรรษ ไชยสิทธิ์
   รหัสนิสิต55199130116
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องA Study of Needs of Staff’s English Communication skills : A case study of an Electronic Company (Computer parts)
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดร. นราธิป ธรรมวงศา
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บทธันวาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 กรกฎาคม 2560
   จบการศึกษา5
   ลำดับ4
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวสายสมร พิมพ์ทอง
   รหัสนิสิต55199130117
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องEmail Writing Problems and Strategies Used to Solve The Problems by Thai Employees Communicating With Native and Non-Native English speakers in an International Workplace
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์
   รศ. ดร. นิตยา สุขเสรีทรัพย์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท27 ตุลาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 กรกฎาคม 2560
   จบการศึกษา5
   ลำดับ5
   ชื่อ-นามสกุลนายภานุพงศ์ ศีลสังวรณ์
   รหัสนิสิต55199130114
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องWriting Problems and Writing Strategies of English Major and Non-English Major Students in a Thai University
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์
   อาจารย์ ดร. วไลพร ฉายา
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท1 ธันวาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 กรกฎาคม 2560
   จบการศึกษา5
   ลำดับ6
   ชื่อ-นามสกุลนางสาววิภาดา พรหมสิงห์
   รหัสนิสิต55199130115
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องThe Effects of Using English Movie Clips to Enhanu the Listening Ability of Thai University students
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์
   อาจารย์ ดร. วไลพร ฉายา
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท18 กันยายน 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 กรกฎาคม 2560
   จบการศึกษา5
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวปรัชญาวดี ทับแฮง
   รหัสนิสิต55199130087
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องEmployees Satisfaction towards the English Training program : A case study of a Samutprakarn Based International company
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดร. วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท1 มีนาคม 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 กรกฎาคม 2560
   จบการศึกษา5
   ลำดับ2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาววาสิฏฐี ทวีวัฒน์
   รหัสนิสิต55199130090
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องAn analysis of customer requests on the Facebook page of a mobile operator in Thailand
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ปิยวรรณ์ กุลมัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท28 กุมภาพันธ์ 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท17 กรกฎาคม 2560
   จบการศึกษา5
   ลำดับ3
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวเบญจมาศ พงษ์พล
   รหัสนิสิต55199130086
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องPersuasive Linguistic Features and Strategies Used in English Brochure by a Tourism Organization in Thailand
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์
   ผส. ดร. อุมาพร คาดการณ์ไกล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท27 มกราคม 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 กรกฎาคม 2560
   จบการศึกษา5
   ลำดับ4
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุคนธา ฟุสุวรรณ
   รหัสนิสิต55199130091
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องEnglish Writing Errors in Written Tasks of Thai Employees Working in Thai Bank and the Impact of Errors to the Bank’s Business
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์
   รศ.ดร. นิตยา สุขเสรีทรัพย์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท18 มกราคม 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 กรกฎาคม 2560
   จบการศึกษา5
   ลำดับ5
   ชื่อ-นามสกุลนายชัยพฤกษ์ บวรฤทธิเดช
   รหัสนิสิต55199130084
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องA study of Problems in English Oral Communication of Logispast Worlds Service Officers at the Post Offices in Bangkok
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ณัฎฐา แก้วฉา
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท29 ธันวาคม 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 กรกฎาคม 2560
   จบการศึกษา5
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวนวภรณ์ ชนะประโคน
   รหัสนิสิต55199110036
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องAn Investigation of Problems and Attitudes of English Teachers Teaching in Extended Lower Secondary Schools in Thailand
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สายวรุณ จำปาวัลย์
   อาจารย์ ดร. วไลพร ฉายา
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 กุมภาพันธ์ 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 กรกฎาคม 2560
   จบการศึกษา5
   ลำดับ2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวชวมณฑ์ แซ่เตีย
   รหัสนิสิต57199130539
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องการศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท3 ตุลาคม 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 กรกฎาคม 2560
   จบการศึกษา3
   ลำดับ3
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวพฤกษาพันธุ์ จันทร
   รหัสนิสิต56199130151
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องUsing Cooperative Learning To Improve High School Students’ Reading Comprehensive
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท7 มีนาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 กรกฎาคม 2560
   จบการศึกษา4
   ลำดับ4
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวพิชญา ชุ่มเมืองเย็น
   รหัสนิสิต57199130175
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่อง(การตรวจงานเขียนของนิสิตโดยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวไทยและอาจารย์เจ้าของภาษา) An Evaluation of Thai University Students’ Argumentative Essays by Thai Teachers of English and Native English Speaking Teachers
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท22 ธันวาคม 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 กรกฎาคม 2560
   จบการศึกษา3
   ลำดับ5
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวปาณิสรา ขุมวัฒนา
   รหัสนิสิต57199130174
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องUsing Free Writing Activity to Increase students’ Writing Fluency (การใช้กิจกรรมการเขียนอิสระเพื่อเพิ่มความคล่องในการเขียนของนักเรียน)
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท28 กันยายน 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 กรกฎาคม 2560
   จบการศึกษา3
   ลำดับ6
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวรมัณยา วงศ์วรพิทักษ์
   รหัสนิสิต56199130152
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องThe Use of Drama Techniques to Enhance Mathayomsuksa 4 Students’ Speaking Ability
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท18 เมษายน 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 กรกฎาคม 2560
   จบการศึกษา4
   ลำดับ7
   ชื่อ-นามสกุลนายอิศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา
   รหัสนิสิต55199130109
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงลายลักษณ์อักษรของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรากฏในเค้าโครงปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท: กรณีศึกษา
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท17 กุมภาพันธ์ 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท11 กรกฎาคม 2560
   จบการศึกษา5
   จบการศึกษา5

  ประจำเดือน มิถุนายน 2560

  • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวปรภัทร คงศรี
   รหัสนิสิต56199110073
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ทางสัทศาสตร์ของหน่วยเสียงพยัญชนะต้นเสียดแทรกและกักเสียดแทรกของกะเทยไทย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท28 ธันวาคม 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท6 มิถุนายน 2560
   จบการศึกษา4
   ลำดับ2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์
   รหัสนิสิต55199110048
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องลักษณนามในชาติพันธุ์ผู้ไท : ความสัมพันธ์ของลักษณนามกับคำนามด้วยกรอบการวิเคราะห์อรรถลักษณ์
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท22 มีนาคม 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท22 มิถุนายน 2560
   จบการศึกษา5
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวอัญชลิตตา อินทะไชย
   รหัสนิสิต57199130145
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องการวิเคราะห์บทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ.2540-2557
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.สมชาย วรัญญานุไกร
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท6 กรกฎาคม 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท27 มิถุนายน 2560
   จบการศึกษา3
   ลำดับ2
   ชื่อ-นามสกุลนางโสภี เฮงสุดผล
   รหัสนิสิต55299130135
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ
   อาคาร ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศวิหาร
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.สมชาย วรัญญานุไกร
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 สิงหาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท27 มิถุนายน 2560
   จบการศึกษา5

  ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

  • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวศิริรัตน์ วุฐิสกุล
   รหัสนิสิต55199130071
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวัดความสุขทางพุทธศาสนา
   ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท10 ธันวาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท24 พฤษภาคม 2560
   จบการศึกษา5

  ประจำเดือน เมษายน 2560

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวณิชาภัทร ภูษิต
   รหัสนิสิต57199110069
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องA Study of Thai University Students’ Attitudes Towards English as a Lingua Franca
   การศึกษาทัศนคติของนิสิตไทยที่มีต่อภาษาอังกฤษ
   ในฐานะภาษากลาง
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท5 เมษายน 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท
   จบการศึกษา4
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลร.ท.หญิงชนิศ รัตนสิน
   รหัสนิสิต55299130123
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องการพัฒนูปแบบการจัดความรู้ของกองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กรมการทหารสื่อสาร
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.ศุรรษตรา แสนวา
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท27 สิงหาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท5 เมษายน 2560
   จบการศึกษา4
  • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางรัตตัญญู อภิชนพงศกร
   รหัสนิสิต55199130071
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมฝึกทักษะการคิดเชิงบริหาร
   ผ่านการเล่นเกมที่มีต่อผลสมฤทธิ์ทางวิชาการเบื้องต้น
   ในเด็กปฐมวัยโดยมีระดับความสามารถการคิดเชิงบริหารเป็นตัวแปรส่งผ่าน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท16 ธันวาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 เมษายน 2560
   จบการศึกษา5
   ลำดับ2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวพิมพ์นภัสสรา หงษ์จ้อย
   รหัสนิสิต57199110053
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องอิทธิพลของเอกลักษณ์ที่มีต่อการรับเอาความเสี่ยง
   ในวัยรุ่นตอนกลาง โดยมีพัฒนาการวัยรุ่นเชิงบวก
   เป็นตัวแปรส่งผ่าน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท5 กรกฎาคม 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 เมษายน 2560
   จบการศึกษา3
   ลำดับ3
   ชื่อ-นามสกุลนายคณินธร ล้อคำ
   รหัสนิสิต5719911004
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะพัฒนาการวัยรุ่นเชิงบวกในบริบทของวัยรุ่นไทย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท5 กรกฎาคม 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 เมษายน 2560
   จบการศึกษา3

  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาษาไทย
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลMiss Dao Thi Lan Anh
   รหัสนิสิต55199130492
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้าง นามวลี กริยาวลี : กรณีศึกษาความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาเวียดนาม
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 กันยายน 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท3 เมษายน 2561
   จบการศึกษา5 ปีจบ
   ลำดับ2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุริศา โสภณเลิศพงศ์
   รหัสนิสิต56199130124
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องชุดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง สำนวนไทยสำหรับนักศึกาชาวจีน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 กันยายน 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท3 เมษายน 2561
   จบการศึกษา5 ปีจบ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาภาษาศาสตร์
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวเบญจมาภรณ์ คุ้มทรัพย์
   รหัสนิสิต55199110233
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องการศึกษาทัศนคติและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท16 กุมภาพันธ์ 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
   จบการศึกษา-
   ลำดับ2
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์
   รหัสนิสิต55199110048
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องลักษณะนามในชาติพันธุ์ผู้ไท : การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์สังคม
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท16 กุมภาพันธ์ 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
   จบการศึกษา-
   ลำดับ3
   ชื่อ-นามสกุลพระมหาธีรวิทย์ ศรีเทพ
   รหัสนิสิต55199110232
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องวัจนกรรมขอโทษของพระภิกษุ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท23 กุมภาพันธ์ 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
   จบการศึกษา-
   ลำดับ4
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวกัญชลิกา ตรีกลางดอน
   รหัสนิสิต56199110070
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องภาพแทนกลุ่มชาติพันธ์ โรฮินจาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทย : วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท23 กุมภาพันธ์ 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
   จบการศึกษา-
  • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนานาชาติ
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุชาดา ไทพาณิชย์
   รหัสนิสิต56199130146
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องThe Study of Foreign Customers’ Satisfaction Towards Thai Airport Grand Check-in officers English Oral Communication
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ณัฎฐา แก้วฉา
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท26 พฤศจิกายน 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท1 กุมภาพันธ์ 2560
   จบการศึกษา4

  ประจำเดือน มกราคม 2560

  • หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนายสมยศ ฝูงชมเชย
   รหัสนิสิต56199120007
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องUsing Dramatic Technigue to Improve English Proficiency of Thai Students at the Elementary School Level
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สายวรุณ จำปาวัลย์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท6 มกราคม 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
   จบการศึกษา-
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาษาไทย
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวสิริมาศ แก้วกันทา
   รหัสนิสิต56199130121
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องชุดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยจากนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินสำหรับนักศึกษาชาวจีน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท10 พฤศจิกายน 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท6 มกราคม 2560
   จบการศึกษา4 ปีจบ
   ลำดับ2
   ชื่อ-นามสกุลMiss. Yu Jiang
   รหัสนิสิต56199130115
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวเรื่อง “มารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวไทย” สำหรับนักศึกษาชาวจีน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท29 ตุลาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท6 มกราคม 2560
   จบการศึกษา4 ปีจบ
   ลำดับ3
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวชญาตี เงารังษี
   รหัสนิสิต57199110061
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องการ์ตูนนิทานเวตาล : การสร้างสรรค์และคุณค่า
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท10 มิถุนายน 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 มกราคม 2560
   จบการศึกษา3 ปีจบ
   ลำดับ4
   ชื่อ-นามสกุลMiss. Zhang Xian
   รหัสนิสิต56199130113
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องการสร้างหนังสืออ่านประกอบภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง “ช้างไทย” สำหรับนักศึกษาชาวจีน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ผกาศรี เย็นบุตร
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท15 ธันวาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท26 มกราคม 2560
   จบการศึกษา4 ปีจบ
   ลำดับ5
   ชื่อ-นามสกุล56199130126
   รหัสนิสิต56199130113
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติมวรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยวเรื่อง รามเกียรติ์ สำหรับชาวต่างประเทศ
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท11 ธันวาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท27 มกราคม 2560
   จบการศึกษา4 ปีจบ
  • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุภัค ธนมิตร์
   รหัสนิสิต55199130076
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท20 พฤศจิกายน 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท18 มกราคม 2560
   จบการศึกษา5 ปีจบ
  • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษา
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนายพสธร สุขเสน
   รหัสนิสิต55199110254
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท10 มกราคม 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
   จบการศึกษา-
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวพรรษมล ภิรมย์ศรี
   รหัสนิสิต56199130144
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องA Survey of English Oral Communication Problems of Thai Administrative Staff Working in an International School in Bangkok
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ปิยวรรณ์ กุลมัย
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท27 มกราคม 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท18 มกราคม 2560
   จบการศึกษา4 ปีจบ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวนวภรณ์ ชนะประโคน
   รหัสนิสิต55199110036
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องAn Investigation of Problems and Attitudes of English Teachers Teaching in Extended Lower Secondary Schools in Thailand
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สายวรุณ จำปาวัลย์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท31 มกราคม 2560
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
   จบการศึกษา-

  ประจำเดือน ธันวาคม 2559

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลMiss. Lingyun Yin
   รหัสนิสิต55199130487
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องการวิเคราะห์กลวิธีการนำเสนอเนื้อหาในแบบเรียนภาษาไทยสำหรับชาวจีน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ภานุพงศ์ อุดมศิลป์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท27 พฤษภาคม 2558
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 ธันวาคม 2559
   จบการศึกษา5 ปีจบ
   ลำดับ2
   ชื่อ-นามสกุลMiss. Yue Hu
   รหัสนิสิต57199110249
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ตำราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ภานุพงศ์ อุดมศิลป์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท23 ธันวาคม 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
   จบการศึกษา-
   ลำดับ3
   ชื่อ-นามสกุลMiss. Jing Lin
   รหัสนิสิต57199110250
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย เรื่องกรุงเทพฯสำหรับนักศึกษาจีน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท23 ธันวาคม 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
   จบการศึกษา-
   ลำดับ4
   ชื่อ-นามสกุลMiss. Guangyi Wu
   รหัสนิสิต57199110187
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องการวิเคราะห์คู่มือท่องเที่ยวไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท23 ธันวาคม 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
   จบการศึกษา-
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวจันทรัตน์ พลับศิริ
   รหัสนิสิต57199110066
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องThe Problems of English Paraphrasing of Thai EFL University Students
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท7 ธันวาคม 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
   จบการศึกษา-
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวปรภัทร คงศรี
   รหัสนิสิต56199110073
   ชั้นปี4
   ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การแปรหน่วยเสียงพยัญชนะต้น
   เสียงเสียดแทรกและกักเสียดแทรกของกระเทยไทย : กลวิธีทางสัทศาสตร์
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท28 ธันวาคม 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
   จบการศึกษา-
  • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษา
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุธีรา นาถึง
   รหัสนิสิต55199110253
   ชั้นปี5
   ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนการเขียนเชิงชี้แจ้ง เน้นการเปรียบเทียบตามแนวคิดอรรคฐาน
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท22 ธันวาคม 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
   จบการศึกษา-
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
   ลำดับ1
   ชื่อ-นามสกุลนางสาวพิชญา ชุ่มเมืองเย็น
   รหัสนิสิต57199130175
   ชั้นปี3
   ชื่อเรื่องThe study of Non-Native English Speaking Teachers and Native English Speaking Teacher’s Holistic Scoring on Thai University Student’s Writing
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
   วันที่สอบเค้าโครง 3 บท8 ธันวาคม 2559
   วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
   จบการศึกษา-