ฐานข้อมูลติดตามความก้าวหน้าการสำเร็จการศึกษาของนิสิต

ประจำเดือน ธันวาคม 2559

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลMiss. Lingyun Yin
  รหัสนิสิต55199130487
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องการวิเคราะห์กลวิธีการนำเสนอเนื้อหาในแบบเรียนภาษาไทยสำหรับชาวจีน
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ภานุพงศ์ อุดมศิลป์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท27 พฤษภาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 ธันวาคม 2559
  จบการศึกษา5 ปีจบ
  ลำดับ2
  ชื่อ-นามสกุลMiss. Yue Hu
  รหัสนิสิต57199110249
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ตำราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ภานุพงศ์ อุดมศิลป์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท23 ธันวาคม 2559
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
  จบการศึกษา-
  ลำดับ3
  ชื่อ-นามสกุลMiss. Jing Lin
  รหัสนิสิต57199110250
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย เรื่องกรุงเทพฯสำหรับนักศึกษาจีน
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท23 ธันวาคม 2559
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
  จบการศึกษา-
  ลำดับ4
  ชื่อ-นามสกุลMiss. Guangyi Wu
  รหัสนิสิต57199110187
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องการวิเคราะห์คู่มือท่องเที่ยวไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท23 ธันวาคม 2559
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
  จบการศึกษา-
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวจันทรัตน์ พลับศิริ
  รหัสนิสิต57199110066
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องThe Problems of English Paraphrasing of Thai EFL University Students
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท7 ธันวาคม 2559
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
  จบการศึกษา-
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวพิชญา ชุ่มเมืองเย็น
  รหัสนิสิต57199130175
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องThe study of Non-Native English Speaking Teachers and Native English Speaking Teacher’s Holistic Scoring on Thai University Student’s Writing
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท8 ธันวาคม 2559
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
  จบการศึกษา-
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวปรภัทร คงศรี
  รหัสนิสิต56199110073
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การแปรหน่วยเสียงพยัญชนะต้น
  เสียงเสียดแทรกและกักเสียดแทรกของกระเทยไทย : กลวิธีทางสัทศาสตร์
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท28 ธันวาคม 2559
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
  จบการศึกษา-
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษา
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุธีรา นาถึง
  รหัสนิสิต55199110253
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนการเขียนเชิงชี้แจ้ง เน้นการเปรียบเทียบตามแนวคิดอรรคฐาน
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท22 ธันวาคม 2559
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
  จบการศึกษา-

ประจำเดือน มกราคม 2560

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาษาไทย
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวสิริมาศ แก้วกันทา
  รหัสนิสิต56199130121
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องชุดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยจากนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินสำหรับนักศึกษาชาวจีน
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท10 พฤศจิกายน 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท6 มกราคม 2560
  จบการศึกษา4 ปีจบ
  ลำดับ2
  ชื่อ-นามสกุลMiss. Yu Jiang
  รหัสนิสิต56199130115
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวเรื่อง “มารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวไทย” สำหรับนักศึกษาชาวจีน
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท29 ตุลาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท6 มกราคม 2560
  จบการศึกษา4 ปีจบ
  ลำดับ3
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวชญาตี เงารังษี
  รหัสนิสิต57199110061
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องการ์ตูนนิทานเวตาล : การสร้างสรรค์และคุณค่า
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท10 มิถุนายน 2559
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 มกราคม 2560
  จบการศึกษา3 ปีจบ
  ลำดับ4
  ชื่อ-นามสกุลMiss. Zhang Xian
  รหัสนิสิต56199130113
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องการสร้างหนังสืออ่านประกอบภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง “ช้างไทย” สำหรับนักศึกษาชาวจีน
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ผกาศรี เย็นบุตร
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท15 ธันวาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท26 มกราคม 2560
  จบการศึกษา4 ปีจบ
  ลำดับ5
  ชื่อ-นามสกุล56199130126
  รหัสนิสิต56199130113
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติมวรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยวเรื่อง รามเกียรติ์ สำหรับชาวต่างประเทศ
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท11 ธันวาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท27 มกราคม 2560
  จบการศึกษา4 ปีจบ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนายสมยศ ฝูงชมเชย
  รหัสนิสิต56199120007
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องUsing Dramatic Technigue to Improve English Proficiency of Thai Students at the Elementary School Level
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สายวรุณ จำปาวัลย์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท6 มกราคม 2560
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
  จบการศึกษา-
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวนวภรณ์ ชนะประโคน
  รหัสนิสิต55199110036
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องAn Investigation of Problems and Attitudes of English Teachers Teaching in Extended Lower Secondary Schools in Thailand
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สายวรุณ จำปาวัลย์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท31 มกราคม 2560
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
  จบการศึกษา-
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวพรรษมล ภิรมย์ศรี
  รหัสนิสิต56199130144
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องA Survey of English Oral Communication Problems of Thai Administrative Staff Working in an International School in Bangkok
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ปิยวรรณ์ กุลมัย
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท27 มกราคม 2559
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท18 มกราคม 2560
  จบการศึกษา4 ปีจบ
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษา
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนายพสธร สุขเสน
  รหัสนิสิต55199110254
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท10 มกราคม 2560
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
  จบการศึกษา-
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุภัค ธนมิตร์
  รหัสนิสิต55199130076
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท20 พฤศจิกายน 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท18 มกราคม 2560
  จบการศึกษา5 ปีจบ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาษาไทย
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลMiss Dao Thi Lan Anh
  รหัสนิสิต55199130492
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้าง นามวลี กริยาวลี : กรณีศึกษาความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาเวียดนาม
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท10 มีนาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท1 กุมภาพันธ์ 2560
  จบการศึกษา5 ปีจบ
  ลำดับ2
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุริศา โสภณเลิศพงศ์
  รหัสนิสิต56199130124
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องชุดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง สำนวนไทยสำหรับนักศึกาชาวจีน
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท29 ธันวาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท10 กุมภาพันธ์ 2560
  จบการศึกษา4 ปีจบ
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนานาชาติ
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุชาดา ไทพาณิชย์
  รหัสนิสิต56199130146
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องThe Study of Foreign Customers’ Satisfaction Towards Thai Airport Grand Check-in officers English Oral Communication
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ณัฎฐา แก้วฉา
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท26 พฤศจิกายน 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท1 กุมภาพันธ์ 2560
  จบการศึกษา4
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาภาษาศาสตร์
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวเบญจมาภรณ์ คุ้มทรัพย์
  รหัสนิสิต55199110233
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องการศึกษาทัศนคติและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท16 กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
  จบการศึกษา-
  ลำดับ2
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์
  รหัสนิสิต55199110048
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องลักษณะนามในชาติพันธุ์ผู้ไท : การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์สังคม
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท16 กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
  จบการศึกษา-
  ลำดับ3
  ชื่อ-นามสกุลพระมหาธีรวิทย์ ศรีเทพ
  รหัสนิสิต55199110232
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องวัจนกรรมขอโทษของพระภิกษุ
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท23 กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
  จบการศึกษา-
  ลำดับ4
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวกัญชลิกา ตรีกลางดอน
  รหัสนิสิต56199110070
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องภาพแทนกลุ่มชาติพันธ์ โรฮินจาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทย : วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท23 กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท-
  จบการศึกษา-

ประจำเดือน เมษายน 2560

 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางรัตตัญญู อภิชนพงศกร
  รหัสนิสิต55199130071
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมฝึกทักษะการคิดเชิงบริหาร
  ผ่านการเล่นเกมที่มีต่อผลสมฤทธิ์ทางวิชาการเบื้องต้น
  ในเด็กปฐมวัยโดยมีระดับความสามารถการคิดเชิงบริหารเป็นตัวแปรส่งผ่าน
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท16 ธันวาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 เมษายน 2560
  จบการศึกษา5
  ลำดับ2
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวพิมพ์นภัสสรา หงษ์จ้อย
  รหัสนิสิต57199110053
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องอิทธิพลของเอกลักษณ์ที่มีต่อการรับเอาความเสี่ยง
  ในวัยรุ่นตอนกลาง โดยมีพัฒนาการวัยรุ่นเชิงบวก
  เป็นตัวแปรส่งผ่าน
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท5 กรกฎาคม 2559
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 เมษายน 2560
  จบการศึกษา3
  ลำดับ3
  ชื่อ-นามสกุลนายคณินธร ล้อคำ
  รหัสนิสิต5719911004
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะพัฒนาการวัยรุ่นเชิงบวกในบริบทของวัยรุ่นไทย
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท5 กรกฎาคม 2559
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 เมษายน 2560
  จบการศึกษา3
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลร.ท.หญิงชนิศ รัตนสิน
  รหัสนิสิต55299130123
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องการพัฒนูปแบบการจัดความรู้ของกองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กรมการทหารสื่อสาร
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.ศุรรษตรา แสนวา
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท27 สิงหาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท5 เมษายน 2560
  จบการศึกษา4
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวณิชาภัทร ภูษิต
  รหัสนิสิต57199110069
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องA Study of Thai University Students’ Attitudes Towards English as a Lingua Franca
  การศึกษาทัศนคติของนิสิตไทยที่มีต่อภาษาอังกฤษ
  ในฐานะภาษากลาง
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท5 เมษายน 2560
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท
  จบการศึกษา4

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวศิริรัตน์ วุฐิสกุล
  รหัสนิสิต55199130071
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวัดความสุขทางพุทธศาสนา
  ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท10 ธันวาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท24 พฤษภาคม 2560
  จบการศึกษา5

ประจำเดือน มิถุนายน 2560

 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวปรภัทร คงศรี
  รหัสนิสิต56199110073
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ทางสัทศาสตร์ของหน่วยเสียงพยัญชนะต้นเสียดแทรกและกักเสียดแทรกของกะเทยไทย
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท28 ธันวาคม 2559
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท6 มิถุนายน 2560
  จบการศึกษา4
  ลำดับ2
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์
  รหัสนิสิต55199110048
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องลักษณนามในชาติพันธุ์ผู้ไท : ความสัมพันธ์ของลักษณนามกับคำนามด้วยกรอบการวิเคราะห์อรรถลักษณ์
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท22 มีนาคม 2560
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท22 มิถุนายน 2560
  จบการศึกษา5
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวอัญชลิตตา อินทะไชย
  รหัสนิสิต57199130145
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องการวิเคราะห์บทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ.2540-2557
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.สมชาย วรัญญานุไกร
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท6 กรกฎาคม 2560
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท27 มิถุนายน 2560
  จบการศึกษา3
  ลำดับ2
  ชื่อ-นามสกุลนางโสภี เฮงสุดผล
  รหัสนิสิต55299130135
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ
  อาคาร ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศวิหาร
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.สมชาย วรัญญานุไกร
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 สิงหาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท27 มิถุนายน 2560
  จบการศึกษา5

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวกุลศิริ วรกุล
  รหัสนิสิต56199110058
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องResistance in Zitkala-Sa’s American Indian Stories and Noenoe K. Silva’s ltloha Betrayed Native Hawaiian Resistance to American Colonialism
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท29 ตุลาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท13 กรกฎาคม 2560
  จบการศึกษา4
  ลำดับ2
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวศิริกานต์ หิวานุพงศ์
  รหัสนิสิต57199110071
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องThe Effects of Literary and Non-literary Texts on EFL, Critical Reading
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท8 เมษายน 2559
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท13 กรกฎาคม 2560
  จบการศึกษา3
  ลำดับ3
  ชื่อ-นามสกุลนายศตวรรษ ไชยสิทธิ์
  รหัสนิสิต55199130116
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องA Study of Needs of Staff’s English Communication skills : A case study of an Electronic Company (Computer parts)
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดร. นราธิป ธรรมวงศา
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บทธันวาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 กรกฎาคม 2560
  จบการศึกษา5
  ลำดับ4
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวสายสมร พิมพ์ทอง
  รหัสนิสิต55199130117
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องEmail Writing Problems and Strategies Used to Solve The Problems by Thai Employees Communicating With Native and Non-Native English speakers in an International Workplace
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์
  รศ. ดร. นิตยา สุขเสรีทรัพย์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท27 ตุลาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 กรกฎาคม 2560
  จบการศึกษา5
  ลำดับ5
  ชื่อ-นามสกุลนายภานุพงศ์ ศีลสังวรณ์
  รหัสนิสิต55199130114
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องWriting Problems and Writing Strategies of English Major and Non-English Major Students in a Thai University
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์
  อาจารย์ ดร. วไลพร ฉายา
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท1 ธันวาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 กรกฎาคม 2560
  จบการศึกษา5
  ลำดับ6
  ชื่อ-นามสกุลนางสาววิภาดา พรหมสิงห์
  รหัสนิสิต55199130115
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องThe Effects of Using English Movie Clips to Enhanu the Listening Ability of Thai University students
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์
  อาจารย์ ดร. วไลพร ฉายา
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท18 กันยายน 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 กรกฎาคม 2560
  จบการศึกษา5
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวนวภรณ์ ชนะประโคน
  รหัสนิสิต55199110036
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องAn Investigation of Problems and Attitudes of English Teachers Teaching in Extended Lower Secondary Schools in Thailand
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สายวรุณ จำปาวัลย์
  อาจารย์ ดร. วไลพร ฉายา
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 กรกฎาคม 2560
  จบการศึกษา5
  ลำดับ2
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวชวมณฑ์ แซ่เตีย
  รหัสนิสิต57199130539
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องการศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท3 ตุลาคม 2559
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 กรกฎาคม 2560
  จบการศึกษา3
  ลำดับ3
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวพฤกษาพันธุ์ จันทร
  รหัสนิสิต56199130151
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องUsing Cooperative Learning To Improve High School Students’ Reading Comprehensive
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท7 มีนาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 กรกฎาคม 2560
  จบการศึกษา4
  ลำดับ4
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวพิชญา ชุ่มเมืองเย็น
  รหัสนิสิต57199130175
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่อง(การตรวจงานเขียนของนิสิตโดยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวไทยและอาจารย์เจ้าของภาษา) An Evaluation of Thai University Students’ Argumentative Essays by Thai Teachers of English and Native English Speaking Teachers
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท22 ธันวาคม 2559
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 กรกฎาคม 2560
  จบการศึกษา3
  ลำดับ5
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวปาณิสรา ขุมวัฒนา
  รหัสนิสิต57199130174
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องUsing Free Writing Activity to Increase students’ Writing Fluency (การใช้กิจกรรมการเขียนอิสระเพื่อเพิ่มความคล่องในการเขียนของนักเรียน)
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท28 กันยายน 2559
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 กรกฎาคม 2560
  จบการศึกษา3
  ลำดับ6
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวรมัณยา วงศ์วรพิทักษ์
  รหัสนิสิต56199130152
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องThe Use of Drama Techniques to Enhance Mathayomsuksa 4 Students’ Speaking Ability
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท18 เมษายน 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท7 กรกฎาคม 2560
  จบการศึกษา4
  ลำดับ7
  ชื่อ-นามสกุลนายอิศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา
  รหัสนิสิต55199130109
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงลายลักษณ์อักษรของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรากฏในเค้าโครงปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท: กรณีศึกษา
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท17 กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท11 กรกฎาคม 2560
  จบการศึกษา5
  จบการศึกษา5
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวปรัชญาวดี ทับแฮง
  รหัสนิสิต55199130087
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องEmployees Satisfaction towards the English Training program : A case study of a Samutprakarn Based International company
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดร. วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท1 มีนาคม 2560
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 กรกฎาคม 2560
  จบการศึกษา5
  ลำดับ2
  ชื่อ-นามสกุลนางสาววาสิฏฐี ทวีวัฒน์
  รหัสนิสิต55199130090
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องAn analysis of customer requests on the Facebook page of a mobile operator in Thailand
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ปิยวรรณ์ กุลมัย
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท28 กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท17 กรกฎาคม 2560
  จบการศึกษา5
  ลำดับ3
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวเบญจมาศ พงษ์พล
  รหัสนิสิต55199130086
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องPersuasive Linguistic Features and Strategies Used in English Brochure by a Tourism Organization in Thailand
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์
  ผส. ดร. อุมาพร คาดการณ์ไกล
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท27 มกราคม 2560
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 กรกฎาคม 2560
  จบการศึกษา5
  ลำดับ4
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุคนธา ฟุสุวรรณ
  รหัสนิสิต55199130091
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องEnglish Writing Errors in Written Tasks of Thai Employees Working in Thai Bank and the Impact of Errors to the Bank’s Business
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์
  รศ.ดร. นิตยา สุขเสรีทรัพย์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท18 มกราคม 2560
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 กรกฎาคม 2560
  จบการศึกษา5
  ลำดับ5
  ชื่อ-นามสกุลนายชัยพฤกษ์ บวรฤทธิเดช
  รหัสนิสิต55199130084
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องA study of Problems in English Oral Communication of Logispast Worlds Service Officers at the Post Offices in Bangkok
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ. ณัฎฐา แก้วฉา
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท29 ธันวาคม 2559
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท14 กรกฎาคม 2560
  จบการศึกษา5

ประจำเดือน กันยายน 2560

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวกุลวดา ประชุมพร
  รหัสนิสิต57199130171
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องการรับรู้ของพนักงานบริษัทระหว่างประเทศต่อการอบรมภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาตามรูปแบบของ Kirkpatrick
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท16 กันยายน 2559
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท22 กันยายน 2560
  จบการศึกษา3
  ลำดับ2
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวกุลจิตต์ คานียอ
  รหัสนิสิต56199130147
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องThe Effectiveness of Authentic Listening Materials Learning
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท13 เมษายน 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท19 กันยายน 2560
  จบการศึกษา4
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวกนกวรรณ แกล้วหาญ
  รหัสนิสิต57199110065
  ชั้นปี3
  ชื่อเรื่องEnhancing Vocabulary Learning by Using the story – based instruction
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท20 เมษายน 2559
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท22 กันยายน 2560
  จบการศึกษา3

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวหงส์หยก ฟื้นตน
  รหัสนิสิต56199110075
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องคู่ความหมายแย้งและกลไกตรรกะที่พบในอินเทอร์เน็ตมีม : วิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีภาพรวมอารมณ์ขัน
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท22 มีนาคม 2560
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท26 ตุลาคม 2560
  จบการศึกษา5

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวกัญชลิกา ตรีกลางดอน
  รหัสนิสิต56199110070
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องภาพตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์โรฮีนจาที่นำเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ไทย: วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท15 มีนาคม 2560
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท21 พฤศจิกายน 2560
  จบการศึกษา5
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวณิชาภัทร ภูษิต
  รหัสนิสิต57199110069
  ชั้นปี4
  ชื่อเรื่องการศึกษาทัศนคติของนิสิตไทยที่มีต่อแบบการออกเสียงภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท5 เมษายน 2560
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท8 พฤศจิกายน 2560
  จบการศึกษา4
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวทรายทอง อุ่นนันกาศ
  รหัสนิสิต55299130126
  ชั้นปี6
  ชื่อเรื่องการใช้และปัญหาการใช้บริการเอกสารโบราณของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.ศุมรรษตรา แสนวา
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท3 สิงหาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท6 พฤศจิกายน 2560
  จบการศึกษา6
  ลำดับ2
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวเบญจมาศ อุนาวงค์
  รหัสนิสิต55299130128
  ชั้นปี6
  ชื่อเรื่องความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาต่อบริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในการสนับสนุนการเรียนรู้จากการทำงาน
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.ศุมรรษตรา แสนวา
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท23 สิงหาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท10 พฤศจิกายน 2560
  จบการศึกษา6
  ลำดับ3
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุพรรษา คำหล้า
  รหัสนิสิต55299130134
  ชั้นปี6
  ชื่อเรื่องการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.ศุมรรษตรา แสนวา
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท5 สิงหาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท10 พฤศจิกายน 2560
  จบการศึกษา6
  ลำดับ4
  ชื่อ-นามสกุลนางสาววิภานันท์ ลำงาม
  รหัสนิสิต55299130131
  ชั้นปี6
  ชื่อเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริการสารสนเทศของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.สมชาย วรัญญานุไกร
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 สิงหาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท17 พฤศจิกายน 2560
  จบการศึกษา6
  ลำดับ5
  ชื่อ-นามสกุลนางสุจิตรา สีหาอาจ
  รหัสนิสิต55299130200
  ชั้นปี6
  ชื่อเรื่องการจัดบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ.สมชาย วรัญญานุไกร
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท14 สิงหาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท17 พฤศจิกายน 2560
  จบการศึกษา6
  ลำดับ6
  ชื่อ-นามสกุลนางภิญญา ขอพรกลาง
  รหัสนิสิต55299130136
  ชั้นปี
  ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท13 สิงหาคม 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท22 พฤศจิกายน 2560
  จบการศึกษา6

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  ลำดับ1
  ชื่อ-นามสกุลนางสาวนนท์กมล ลิ้มธนะกุล
  รหัสนิสิต56199110052
  ชั้นปี5
  ชื่อเรื่องสิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle: การผสมผสานวรรณคดีไทยในรูปแบบการ์ตูนญี่ปุ่น
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
  วันที่สอบเค้าโครง 3 บท17 พฤศจิกายน 2558
  วันที่สอบปากเปล่า 5 บท12 ธันวาคม 2560
  จบการศึกษา5