ฐานข้อมูลการตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสิต

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI

วารสารวิชาการระดับชาติ ที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Center) กลุ่มที่ 1  
วารสารวิชาการระดับชาติ ที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Center) กลุ่มที่ 2

ปีการศึกษา 2559 (11 มกราคม 2559 – 6 ม.ค. 2560)

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  ลำดับที่3
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  56199130125
  ชื่อ-สกุลนางสาวอรอุมา ทิพย์สุวรรณ
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)ชุดการสอนตามกลวิธีการเรียนรู้
  ทางภาษา เรื่อง มรดกไทย-มรดกโลก สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ
  ชื่อบทความ (English)INSTRUCTIONAL PACKAGE FOR LANGUAGE LEARNING STRATEGIES ON THAI HERITAGE - WORLD HERITAGE FOR FOREIGN LEARNERS
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2559, หน้า 215-240
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  TCI.G2
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.60
  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/file/d/0B9RBqqKPMNwqemZNV3k4VW4wdEE/view
   
  ลำดับที่4
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  56199130123
  ชื่อ-สกุลนางสาวสุมนา เขียนนิล
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)การศึกษาแนวทางการสอนคำเสริมในภาษาไทยสำหรับผู้เขียนชาวต่างชาติโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
  ชื่อบทความ (English)A STUDY OF APPROACH TO TEACHING THAI PARTICIPLE FOR FOREIGNERS BY USING PROGRAMMED-INSTRUCTION
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการTHE 12th International Conference on Humanities and Social Sciences: Socio-Cultural Geography
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงาน15 พฤศจิกายน 2559, Proceeding page 1260-1270
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.THA
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.20
  เอกสารแนบ
  ลำดับที่5
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  56199130117
  ชื่อ-สกุลน.ส.นันท์ยุพา จำรัสพันธุ์
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)การสร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทยระดับต้นสำหรับชาวเกาหลี
  ชื่อบทความ (English)The Construction of Elementary Thai Language Conversation Textbooks for Korean
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการTHE 12th International Conference on Humanities and Social Sciences: Socio-Cultural Geography
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงาน15 พฤศจิกายน 2559, Proceeding page 1273-1282
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.THA
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.20
  เอกสารแนบ
  ลำดับที่6
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  56199130115
  ชื่อ-สกุลMS.Yu Jiang
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมมารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวไทยสำหรับนักศึกษาชาวจีน กรณีศึกษาเรื่อง วัดพระแก้ว
  ชื่อบทความ (English)The Construction of supplementary reading of Thai for tourism on “Cultural etiquette of Thai tourism” for Chinese students: Wat Phra Keaw
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการThe 4th Asia-Pacific Social Science Conference
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานNovember24, 2016, Proceeding page 412-418
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.INTER
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.40
  เอกสารแนบ
  ลำดับที่7
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  56199130121
  ชื่อ-สกุลนางสาวสิริมาศ แก้วกันทา
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)น้ำกับวิถีชีวิตไทย: การสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยจากนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินสำหรับนักศึกษาชาวจีน
  ชื่อบทความ (English)Water and Thai Ways of Life: Teaching Thai Language and Culture from the Novel Titled “Four Reigns” for Chinese Students
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการThe 4th Asia-Pacific Social Science Conference
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานNovember24, 2016, Proceeding page 269-275
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.INTER
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.40
  เอกสารแนบ
  ลำดับที่8
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  57199110061
  ชื่อ-สกุลนางสาวชญาตี เงารังษี
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)ความรู้และการนำเสนอความรู้ในการ์ตูนนิทานเวตาล
  ชื่อบทความ (English)Knowledge and Its Presentation in the Cartoon Tales of Vetala
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการThe 4th Asia-Pacific Social Science Conference
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานNovember24, 2016, Proceeding page 375-385
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.INTER
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.40
  เอกสารแนบ
  ลำดับที่9
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  56199130113
  ชื่อ-สกุลXian Zhang
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)การสร้างหนังสืออ่านประกอบภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง “ช้างไทย” สาหรับนักศึกษาชาวจีน
  ชื่อบทความ (English)THE CONSTRUCTION OF THAI LANGUAGE AND CULTURAL SUPPLEMENTARY READING BOOK ON “THAI ELEPHANT” FOR CHINESE STUDENTS
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการThe 4th Asia-Pacific Social Science Conference
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานNovember24, 2016, Proceeding page 403-410
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.INTER
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.40
  เอกสารแนบ
  ลำดับที่10
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  56199130124
  ชื่อ-สกุลนางสาวสุริศา โสภณเลิศพงศ์
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)ชุดการสอนเรื่องสำนวนไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ: การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยและเข้าใจภาพสะท้อนวัฒนธรรมไทย
  ชื่อบทความ (English)TEACHING PACKAGES ON THAI PROVERBS FOR FOREIGN LEARNERS: ;EARNING TO DEVELOP THAI SKILL AND UNDERSTAND THAI CULTURE
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการ2016 Asia-Pacific Social Conference (APSSC)
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานNovemeber24, 2016, Proceeding page 419-426
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.INTER
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.40
  เอกสารแนบ
  ลำดับที่11
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  56199130398
  ชื่อ-สกุลMR.DAIGO NAKANO
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)การศึกษาปัญหาการเรียนเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยของผู้เรียนชาวญี่ปุ่น
  ชื่อบทความ (English)A Study on Problems in Learning Thai Tones for Japanese Learners
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงาน31 พฤษภาคม 59
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.10
  เอกสารแนบ
  ลำดับที่12
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  55199130481
  ชื่อ-สกุลMiss Lingyun Yin
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาบทอ่านในแบบเรียนภาษาไทยสำหรับชาวจีน
  ชื่อบทความ (English)An Analytical Study of the Reading Parts in Thai Textbooks for Chinese Learners
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงาน
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.10
  เอกสารแนบ
  ลำดับที่13
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  54199130007
  ชื่อ-สกุลนางสาววัชรี ใจประเสริฐ
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)เมาท์เท่น ภูผา ฟ้าใส ชื่อเล่นเด็กยุคใหม่ของพ่อแม่เจเนอเรชั่นวาย: กรณีศึกษาเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  ชื่อบทความ (English)Mountain, Phu-pha, Fha-sai, nicknames of new generation children in generation Y parents: A case study of Municipal Area, Meuang District, Khon Kaen Province
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานวันที่ 25 มีนาคม 2559
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.THA
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.20
  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/file/d/0B9RBqqKPMNwqU3dkV1NlRjB4eDQ/view
  ลำดับที่14
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  55199130489
  ชื่อ-สกุลMs.SHI LEI
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่อง “สังข์ทอง” สำหรับนักศึกษาชาวจีน
  ชื่อบทความ (English)Supplementary Reading Book of Lakhon nok “Sang Thong” for Chinese Students
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงาน31 พ.ค.2559
  Proceedings page 133-155
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.THA
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.20
  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/file/d/0B9RBqqKPMNwqQi1sc2p6ejhkUFU/view
  ลำดับที่15
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  55199130492
  ชื่อ-สกุลMISS DAO THI LAN ANH
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)การวิเคราะห์โครงสร้างนามวลี กริยาวลี: กรณีศึกษาความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาเวียดนาม
  ชื่อบทความ (English)Contrastive Analysis of Noun Phrases and Verb Phrases Between Thai and Vietnamese Language
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงาน31 พฤษภาคม.2559
  Proceedings page 157-172
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.THA
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.20
  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/file/d/0B9RBqqKPMNwqblBOUzFVSjBybW8/view
  ลำดับที่16
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  55199110154
  ชื่อ-สกุลMR.YUJI FURUHASHI
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์และบทบาทของผู้หญิงในสำนวนไทยและสำนวนญี่ปุ่น
  ชื่อบทความ (English)A COMPARATIVE STUDY OF FEMALE’S ROLES AND IMAGES IN THAI AND JAPANESE PROVERBIAL EXPRESSIONS
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการThe 38th National Graduate Research Conference “Graduate Research towards Globalization”
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงาน19 กุมภาพันธ์ 2559
  Proceedings
  หน้า 138-153
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.THA
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.20
  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/file/d/0B9RBqqKPMNwqaDMyaEd5ZlNtUVE/view
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  ลำดับที่6
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  52199120037
  ชื่อ-สกุลนายณัฐภัทร พัฒนา
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)ภาวะผู้นำเชิงปฎิรูปและจริยธรรมของผู้นำของอะกาเมมนอนและเฮกเตอร์: การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในมหากาพย์อิเลียด
  ชื่อบทความ (English)TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND ETHICS OF AGAMEMNON AND HECTOR: A CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE ILIAD
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการวารสารวิจัย รำไพพรรณี (เจ้าของ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี)
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานปีที่ 10 ฉบับที่ 3 มิถุนายน-กันยายน หน้าที่ 5-12
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  TCI.G2
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.60
  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/file/d/0B9RBqqKPMNwqcl9Ja1ZqVmpMUFk/view
   
  ลำดับที่31
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  52199120036
  ชื่อ-สกุลนายคมเดือน โพธิสุวรรณ
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)ความรู้: เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง ใน เดอะ ว็อบช็อท ครอนิเคิล
  ของ จอห์น ชีเวอร์
  ชื่อบทความ (English)Knowledge: A Sufficiency Economy Condition in John Cheever’s The Wapshot Chronicle
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการรมยสาร (เจ้าของ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม –เมษายน 2559 หน้าที่ 23-31
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  TCI_G1
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.80
  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/file/d/0B9RBqqKPMNwqeWFiNXJHV0I0VGc/view
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
  ลำดับที่26
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  55199130085
  ชื่อ-สกุลนางสาวทิพกฤตา พุ่มกุมาร
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)วิเคราะห์ความต้องการและประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทางโทรศัพท์ของธนาคาร
  ชื่อบทความ (English)Needs Analysis and Course Evaluation of The ESP Courses Provided for Banking Customer Service Representatives
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการThe 7th International Conference on Language and Communication
  “Advancing Research in Language, Communication and Culture: Towards a Sustainable Asia”
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานปีที่ 2015 (ตีพิมพ์ฉบับเดือน พ.ค. 2559) หน้า 200-214, นำเสนอผลงาน วันที่ 17 ธันวาคม 2558
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.THA
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.20
  เอกสารแนบ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
  ลำดับที่27
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  5619911006
  ชื่อ-สกุลนางสาวชยุตินิตย์ สมคะแน
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)คำปรากฏร่วมจำเพาะในเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของครูสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
  ชื่อบทความ (English)COLLOCATION USED IN TEFL TEACHERS’ RESEARCH PROPOSALS
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการวารสารบรรณศาสตร์ มศว
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 59 หน้าที่ 110-124
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  TCI_G1
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.80
  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/file/d/0B9RBqqKPMNwqSUlxRThVa1k1ZG8/view
  ลำดับที่28
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  55199130100
  ชื่อ-สกุลนางชญาภรณ์ ธีรชัยมงคลกุล
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)การใช้เกมภาษาเพื่อสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
  ชื่อบทความ (English)USING LANGUAGE GAMES TO TEACH VOCATIONAL STUDENTS'ENGLISH VOCABULARY
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมและงานวิจัย กลไกพัฒนาประเทศ” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงาน14 กรกฎาคม 2559, หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.THA
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.20
  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/file/d/0B9RBqqKPMNwqTDVRYVphMEFRVms/view
  ลำดับที่29
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  56199130149
  ชื่อ-สกุลนางสาวธัญสินี ม่วงทอง
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)-
  ชื่อบทความ (English)The Effectiveness of Communicative Grammar Activities on M.5 Students’ Grammatical Competence
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการThe 11th International Conference on Humanities and Social Sciences
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงาน26-27 พฤศจิกายน 58 หน้า 406-413
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.EN
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.40
  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/file/d/0B9RBqqKPMNwqZU1feTQzYVI3MmM/view
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
  ลำดับที่19
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  55199110045
  ชื่อ-สกุลนางสาวกนกวรรณวลัย อินทร์หงษ์ษา
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
  ชื่อบทความ (English)Is there a middle construction in Thai?
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการTHE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE, ART, LANGUAGE, AND LITERATURE IN THE MEKONG BASIN (I-CALL, 2016)
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานJULY20-21, 2016, PROCEEDING PAGE 209-221
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.INTER
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.40
  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/file/d/0B9RBqqKPMNwqWHluLVNyaG9OZkE/view
   
  ลำดับที่20
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  54199110020
  ชื่อ-สกุลนางสาวบุษกล เจริญพร
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)กลวิธีความไม่สุภาพของตัวละครร้ายฝ่ายชายและตัวละครร้ายฝ่ายหญิงในละครโทรทัศน์ไทย
  ชื่อบทความ (English)Impoliteness Strategies use by Male and Female Villains in Thai TV Dramas
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “สหวิทยาการสร๎างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (NGSC 2016)
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงาน11 กรกฎาคม 2559, Proceeding
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.THA
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.20
  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/file/d/0B9RBqqKPMNwqUmJjMWF1aTRodmc/view
   
  ลำดับที่21
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  55199110231
  ชื่อ-สกุลนางสาวโชธิกา สิงห์ประเสริฐ
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)-
  ชื่อบทความ (English)TRAVEL BLOGS AS A REFLECTION OF THAI PERSPECTIVES ON MYANMAR
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการThe 2nd International Conference on Language, Innovation, Culture and Education (CLICE) 2015
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงาน27 พฤศจิกายน 2558
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.EN
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.40
  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/file/d/0B9RBqqKPMNwqMTQ0WXVhTkNZT28/view
   
  ลำดับที่22
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  55299110026
  ชื่อ-สกุลนางสาวนูรอา สะมะแอ
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)-
  ชื่อบทความ (English)Cooking Terms in Patani Malay: An Ethnosemantic Study
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการThe 2nd International Conference on Language, Innovation, Culture and Education (CLICE) 2015
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงาน28 พฤศจิกายน 2558
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.EN
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.40
  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/file/d/0B9RBqqKPMNwqendKZ3JjWjgzbU0/view
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษา
  ลำดับที่23
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  54199110027
  ชื่อ-สกุลนางสาวประกาย เกื้อกูล
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)-
  ชื่อบทความ (English)The Gradual Learning Algorithm of Thai nasals Variation Produced by Japanese Learners
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการICLLS 2016 Second International Conference on Linguistics and Language Studies
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานหน้า 136-147
  วันที่ 23-24 มิถุนายน 2559
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.THA
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.20
  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/file/d/0B9RBqqKPMNwqaUc1MExsVlllWVk/view
   
  ลำดับที่24
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  54199110022
  ชื่อ-สกุลนางสาวณิชชา ชินธนามั่น
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)เจตนาของหน่วยคำ “เปล่า” ที่ปรากฏในเรื่องสั้นและนวนิยายไทย
  ชื่อบทความ (English)Expressing Different Intentions with “Plaaw” in Thai Short Stories and Novels
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “สหวิทยาการสร๎างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (NGSC 2016)
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงาน11 กรกฎาคม 2559, Proceeding page H195-H206
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.THA
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.20
  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/file/d/0B9RBqqKPMNwqbmZBRDlIX3RUTDg/view
   
  ลำดับที่25
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  54199110026
  ชื่อ-สกุลนายนรินทร์ บัวนาค
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)-
  ชื่อบทความ (English)The Conceptual metaphors of World Cup 2014 news and Thai League football news.
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการ2nd International Conference on Language, Literature and Culture Studies.
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงาน20 สิงหาคม 2558
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  Proceeding.EN
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.40
  เอกสารแนบ
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
  ลำดับที่1
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  55199130067
  ชื่อ-สกุลนางสาวณัฐกาญจน์ กอมณี
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
  การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ชื่อบทความ (English)THE FACTORS RELATED TO THE CRITICAL SOCIAL-MEDIA RECEIVING BEHAVIOR OF FRESHMAN STUDENTS AT SRINAKHARINWIROT UNIVERISITY
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2560 (นำเสนอผลงาน 26 สิงหาคม 2559)
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  TCI.G1
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.80
  เอกสารแนบ
   
  ลำดับที่2
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  53199110026
  ชื่อ-สกุลนางสาวทิตญดา โภชนจันทร์
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)การพัฒนาแบบวัดปัญหาพฤติกรรมสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
  ชื่อบทความ (English)A DEVELOPMENT OF BEHAVIOR PROBLEM SCALE FOR THE ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN IN BANGKOK
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการวารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  TCI.G1
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.80
  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/open?id=0B9RBqqKPMNwqb0NVRVJsQ1Y1bTQ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
  ลำดับที่1
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  55299130132
  ชื่อ-สกุลนางสาวษิญาดา แก้วสดแสง
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
  ชื่อบทความ (English)INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT FOR PROFESSIONAL EDUCATORS OF TEACHERS COUNCIL OF SAMUTPRAKAN EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการวารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัขอนแก่น
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  TCI.G1
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.80
  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/file/d/0B9RBqqKPMNwqUEs4RFRBUGRPdFU/view
  ลำดับที่2
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  552130130
  ชื่อ-สกุลมุจรินทร์ วุฒิกุล
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)การใช้เทคโนโลยีห้องสมุด 2.0 ในงานบริการสารสนเทศของห้องสมดุ และศูนย์สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  ชื่อบทความ (English)The Use of Library 2.0 Technologies for Information Services at Scientific and Technological Libraries and Information Centers in the Bangkok Metropolitan Area
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการวารสาร BU ACADEMIC REVIEW
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  TCI.G1
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.80
  เอกสารแนบ
  ลำดับที่3
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  56299130003
  ชื่อ-สกุลสุพพัตรา เจริญงาม
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)การรู้กฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
  ชื่อบทความ (English)Law Literacy Regarding Information Use and Internet Access among Public University Students in Bangkok
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการวารสารสารสนเทศศาสตร์
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  TCI.G1
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.80
  เอกสารแนบ
  ลำดับที่4
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  55299130135
  ชื่อ-สกุลโสภี เฮงสุดผล
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลโบราณวัตถาและศิลปวัตถุ อาคาร ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศวิหาร
  ชื่อบทความ (English)The Development of Antique and Art Objects digital Library,
  H.M.K. Bhumibol Adulyadej Building, Wat bawonniwet Vihara
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการวารสารสารสนเทศ
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  TCI.G2
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.60
  เอกสารแนบ
  ลำดับที่5
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  57199130145
  ชื่อ-สกุลอัญชลิตา อินทะไชย
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)การวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2557
  ชื่อบทความ (English)Content Analysis of Articles in Library and Information Science Journals Published Between 1997-2014
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการวารสารบรรณศาสตร์ มศว
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  TCI.G1
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.80
  เอกสารแนบ
   
  ลำดับที่18
  รหัส
  ประจำตัวนิสิต
  55299130193
  ชื่อ-สกุลนางสาววันเพ็ญ หมอนทอง
  ชื่อบทความ (ภาษาไทย)ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
  ชื่อบทความ (English)A Study of Thai State University Libraries as Learning Organizations
  ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการวารสารบรรณาศาสตร์ มศว
  ปีที่ ฉบับที่/วันที่นำเสนอผลงานปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
  ประเภท
  การตีพิมพ์
  TCI.G1
  ค่าถ่วงน้ำหนัก0.80
  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/file/d/0B9RBqqKPMNwqaW1YWmdCZndpVnM/view

หมายเหตุ สัญลักษณ์ของประเภทการตีพิมพ์

 • TCI_G1 หมายถึง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index Center (TCI) กลุ่มที่ 1
 • TCI_G2 หมายถึง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index Center (TCI) กลุ่มที่ 2
 • Proceeding.EN หมายถึง บทความที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองและมีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ที่เป็นเรื่องเต็ม (Full paper)
 • Proceeding.THA หมายถึง บทความที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองและมีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ที่เป็นเรื่องเต็ม (Full paper)