EVENTS

กำหนดสอบสารนิพนธ์นิสิตหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

กำหนดสอบสารนิพนธ์นิสิตหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นาย ธวัชพล พันธุ์เสงี่ยมจิตต์ หัวข้อสารนิพนธ์ A Marxist Analysis of Alienation in...
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตารางการรายงานตัวและฝึกซ้อม  รายละเอียด พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน...
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุน โครงการ 70 ปี 70 ทุน  มศว คืนสู่สังคม

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุน โครงการ 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุน โครงการ 70 ปี 70 ทุน  มศว คืนสู่สังคม...
ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ หัวข้อ “มโนทัศน์ของบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย”

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ หัวข้อ “มโนทัศน์ของบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย”

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ หัวข้อ “มโนทัศน์ของบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย” ในวันที่ 17 ตุลาคม...
ลงทะเบียนสำหรับนิสิตที่ต้องการเข้ามาติดต่อเกี่ยวกับ ระบบ i-Thesis

ลงทะเบียนสำหรับนิสิตที่ต้องการเข้ามาติดต่อเกี่ยวกับ ระบบ i-Thesis

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับนิสิตที่ต้องการเข้ามาติดต่อเกี่ยวกับ ระบบ i-Thesis คลิก