Events

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (iThesis)

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (iThesis)

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (iThesis)  สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกรหัส ในปีการศึกษา 2561 คู่มือการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)  http://grad.swu.ac.th/iThesis.php การติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ในการแนะนำการใช้ระบบ iThesis หากอาจารย์...
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561  ตารางการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในวันที่...
นิสิต ปร.ด สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561

นิสิต ปร.ด สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561

นิสิต ปร.ด สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม...
บรรยากาศการบรรยายของอาจารย์ ดร.อัปสร ทวิลาภากุล

บรรยากาศการบรรยายของอาจารย์ ดร.อัปสร ทวิลาภากุล

ภาพบรรยากาศการบรรยายของอาจารย์พิเศษ อาจารย์ ดร.อัปสร ทวิลาภากุล  บรรยาย เรื่อง อรรถศาสตร์รูปนัย (Formal Semantics) ในรายวิชา LI642 Seminar...
บรรยากาศการบรรยายอาจารย์ ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ

บรรยากาศการบรรยายอาจารย์ ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ

ภาพบรรยากาศการบรรยายของอาจารย์พิเศษ อาจารย์ ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ  บรรยาย เรื่อง ภาษาศาสตร์จิตวิทยา (Psycholinguistics) ในรายวิชา LI642 Seminar...