EVENTS

โครงการอบรมการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Research Colloquium)

โครงการอบรมการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Research Colloquium)

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้จัด โครงการอบรมการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Research Colloquium) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเลือกระเบียบวิธีวิจัยที่สามารถตอบคำถามวิจัยได้อย่างเหมาะสม และหลังจากที่ได้ผลวิจัย นิสิตสามารถนำเสนองานวิจัยใช้โปรแกรมนำเสนอ (Power point) ได้อย่างมืออาชีพ...
กำหนดสอบสารนิพนธ์นิสิตหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

กำหนดสอบสารนิพนธ์นิสิตหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นาย ธวัชพล พันธุ์เสงี่ยมจิตต์ หัวข้อสารนิพนธ์ A Marxist Analysis of Alienation in...
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตารางการรายงานตัวและฝึกซ้อม  รายละเอียด พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน...
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุน โครงการ 70 ปี 70 ทุน  มศว คืนสู่สังคม

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุน โครงการ 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุน โครงการ 70 ปี 70 ทุน  มศว คืนสู่สังคม...