Events

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดคลินิก i-Thesis ให้คำปรึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มศว

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดคลินิก i-Thesis ให้คำปรึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มศว

คลินิก i-Thesis เปิดบริการให้คำปรึกษาด้านระบบ  i-Thesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มศว ช่วงเวลาให้บริการ ดังนี้ 1.  วันจันทร์  พุธ ...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขั้นตอนการอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขั้นตอนการอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง ขั้นตอนการอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป คลิก
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561

โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561

โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 นิสิตที่สนใจเข้าร่วมอบรม...
แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส ในปีการศึกษา 2561  นิสิตทุกรหัสที่ยังไม่ส่งเล่มปริญญานพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ให้ทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ผ่านระบบ i-Thesis...
รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ เป็นวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตของภาควิชาประวัติศาสตร์

รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ เป็นวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตของภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ทักษะภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “ทบทวนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะที่มีสิทธิภาพ” เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561...