EVENTS

โครงการพัฒนาความรู้และการวิจัยสู่ระดับสากล

โครงการพัฒนาความรู้และการวิจัยสู่ระดับสากล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจัดโครงการพัฒนาความรู้และการวิจัยสู่ระดับสากล  ระหว่างวันที่ 14-28 ธันวาคม 2561  โดยเชิญ Dr. David Satran   จาก University of Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา  มาบรรยายในหัวข้อ “The...
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดคลินิก i-Thesis ให้คำปรึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มศว

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดคลินิก i-Thesis ให้คำปรึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มศว

คลินิก i-Thesis เปิดบริการให้คำปรึกษาด้านระบบ  i-Thesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มศว ช่วงเวลาให้บริการ ดังนี้ 1.  วันจันทร์  พุธ ...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขั้นตอนการอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขั้นตอนการอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง ขั้นตอนการอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป คลิก
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561

โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561

โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 นิสิตที่สนใจเข้าร่วมอบรม...
แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส ในปีการศึกษา 2561  นิสิตทุกรหัสที่ยังไม่ส่งเล่มปริญญานพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ให้ทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ผ่านระบบ i-Thesis...