EVENTS

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค...
.

.

โครงการอบรมการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Research Colloquium)

โครงการอบรมการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Research Colloquium)

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้จัด โครงการอบรมการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Research Colloquium) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเลือกระเบียบวิธีวิจัยที่สามารถตอบคำถามวิจัยได้อย่างเหมาะสม และหลังจากที่ได้ผลวิจัย นิสิตสามารถนำเสนองานวิจัยใช้โปรแกรมนำเสนอ (Power point) ได้อย่างมืออาชีพ...
กำหนดสอบสารนิพนธ์นิสิตหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

กำหนดสอบสารนิพนธ์นิสิตหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นาย ธวัชพล พันธุ์เสงี่ยมจิตต์ หัวข้อสารนิพนธ์ A Marxist Analysis of Alienation in...