EVENTS

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตารางการรายงานตัวและฝึกซ้อม  รายละเอียด พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน...
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุน โครงการ 70 ปี 70 ทุน  มศว คืนสู่สังคม

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุน โครงการ 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุน โครงการ 70 ปี 70 ทุน  มศว คืนสู่สังคม...
ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ หัวข้อ “มโนทัศน์ของบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย”

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ หัวข้อ “มโนทัศน์ของบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย”

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ หัวข้อ “มโนทัศน์ของบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย” ในวันที่ 17 ตุลาคม...
ลงทะเบียนสำหรับนิสิตที่ต้องการเข้ามาติดต่อเกี่ยวกับ ระบบ i-Thesis

ลงทะเบียนสำหรับนิสิตที่ต้องการเข้ามาติดต่อเกี่ยวกับ ระบบ i-Thesis

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับนิสิตที่ต้องการเข้ามาติดต่อเกี่ยวกับ ระบบ i-Thesis คลิก
การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม International Congresses on Education 2019

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม International Congresses on Education 2019

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จัดโครงการพัฒนานิสิตสู่ความเป็นนานาชาติสำหรับวิชาชีพสารสนเทศศึกษา โดยมีรศ.ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ ประธานโครงการ และผศ.ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร นำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 2...