EVENTS

โครงการพัฒนาการเขียนปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาการเขียนปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ครั้งที่ 2

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้จัดโครงการพัฒนาการเขียนปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง...
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม...
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ

หลักสูตร ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ ได้จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 โดยมี...
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุเมธ โอสถานนท์ นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้รับทุนมูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุเมธ โอสถานนท์ นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้รับทุนมูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุเมธ โอสถานนท์ นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์  ได้รับทุนมูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561 ในหัวข้อ...
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 รอบ 3

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 รอบ 3

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣 คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิคศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่...
เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา GRADUATED ENGLISH I&II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา GRADUATED ENGLISH I&II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา GRADUATED ENGLISH I&II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สนใจ รายละเอียด คลิก