NEWS AND EVENTS

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอแสดงความยินดีแก่ นายอติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในผลการตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอแสดงความยินดีแก่ นายอติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในผลการตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย

  ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ นายอติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในผลการตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ชื่อผลงาน...
เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 11 เมษายน 2565

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 11 เมษายน 2565

การรับสมัครนิสิตใหม่ ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล  Click ปริญญาโท...

หนังสือทั้งสองเล่มเป็นหนังสือเสียง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสือ ตำรา สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ร่วมกับอาจารย์ชาวเวียดนาม ซึ่งชุดโครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่เป็นโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ TICA...

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายอติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว นิสิตทุน 70 ปี 70 ทุน มศว...