NEWS AND EVENTS

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านอาชีพ ทักษะทางสังคม และทักษะส่วนบุคคล อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM (สำหรับนิสิตปริญญาเอก)

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านอาชีพ ทักษะทางสังคม และทักษะส่วนบุคคล อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM (สำหรับนิสิตปริญญาเอก)

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านอาชีพ ทักษะทางสังคม และทักษะส่วนบุคคล อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM (สำหรับนิสิตปริญญาเอก)...

แนวทางในการส่งเล่มปริญญานิพนธ์

แนวทางในการส่งเล่มปริญญานิพนธ์

แนวทางในการส่งเล่มปริญญานิพนธ์ Click