EVENTS

โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1) ปีการศึกษา 2562

โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1) ปีการศึกษา 2562

โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1) ปีการศึกษา 2562 จำนวนนิสิตที่รับเข้าโครงการดังนี้ : 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ...
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคต้น (รอบที่ 2) ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา...
โครงการพัฒนาความรู้และการวิจัยสู่ระดับสากล

โครงการพัฒนาความรู้และการวิจัยสู่ระดับสากล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจัดโครงการพัฒนาความรู้และการวิจัยสู่ระดับสากล  ระหว่างวันที่ 14-28 ธันวาคม 2561  โดยเชิญ Dr. David Satran   จาก University of Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา  มาบรรยายในหัวข้อ “The...
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดคลินิก i-Thesis ให้คำปรึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มศว

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดคลินิก i-Thesis ให้คำปรึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มศว

คลินิก i-Thesis เปิดบริการให้คำปรึกษาด้านระบบ  i-Thesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มศว ช่วงเวลาให้บริการ ดังนี้ 1.  วันจันทร์  พุธ ...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขั้นตอนการอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขั้นตอนการอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง ขั้นตอนการอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป คลิก