EVENTS

โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561

โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561

โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 นิสิตที่สนใจเข้าร่วมอบรม...
แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส ในปีการศึกษา 2561  นิสิตทุกรหัสที่ยังไม่ส่งเล่มปริญญานพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ให้ทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ผ่านระบบ i-Thesis...
รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ เป็นวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตของภาควิชาประวัติศาสตร์

รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ เป็นวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตของภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ทักษะภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “ทบทวนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะที่มีสิทธิภาพ” เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561...
กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 นิสิตที่มีรายชื่อ (ตรวจสอบรหัสประจำตัวนิสิต) รอบที่ 1  สามารถรับบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 1...
แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (iThesis)

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (iThesis)

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (iThesis)  สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกรหัส ในปีการศึกษา 2561 คู่มือการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)  http://grad.swu.ac.th/iThesis.php การติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ในการแนะนำการใช้ระบบ iThesis หากอาจารย์...