NEWS

รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ เป็นวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ของภาควิชาประวัติศาสตร์

รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ เป็นวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ของภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1-3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก...
การสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ของนางสาวศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์

การสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ของนางสาวศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์

การสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ของนางสาวศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์ ในหัวข้อ ลักษณนามในชาติพันธุ์ผู้ไท : ความสัมพันธ์ของลักษณนามกับคำนามด้วยกรอบการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ นิสิตหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์...