คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์  CLICK  click, finger, gesture, hand, one icon
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์  CLICK  click, finger, gesture, hand, one icon