รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Click 

หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (ในและนอกเวลาราชการ)
1. อาจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่ายประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธัญญา วัณโณกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธากรรมการ
6. อาจารย์สุพัทธ แสนแจ่มใสกรรมการ
7. อาจารย์ชาญ รัตนะพิสิฐกรรมการ
8. อาจารย์ ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย กรรมการและเลขานุการ
 click
หลักสูตร ศศ.ม.สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (นอกเวลาราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี สีวังคำกรรมการ
3. อาจารย์ ดร.ศุมรรษตรา แสนวากรรมการ
4. อาจารย์ ดร.วิภากร วัฒนสินธุ์กรรมการ
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกรกรรมการและเลขานุการ
  click
หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย (นอกเวลาราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร ประธานกรรมการ
2.รองศาสตราจารย์ดวงเด่น บุญปกกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ผกาศรี เย็นบุตรกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐกรรมการ
6. อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอมกรรมการ
7. อาจารย์ ดร.วิชชุกร ทองหล่อ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล กรรมการและเลขานุการ
click
หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ในและนอกเวลาราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุลกรรมการ
4. อาจารย์ติยนุช รู้แสวง กรรมการและเลขานุการ
click
หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ในและนอกเวลาราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ จำปาวัลย์กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกลกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา สุขเสรีทรัพย์กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสมกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.นราธิป ธรรมวงศากรรมการ
9. อาจารย์ ดร.นันทนุช อุดมละมุลกรรมการ
10. อาจารย์ ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัยกรรมการ
11. อาจารย์ ดร.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐา แก้วฉา กรรมการและเลขานุการ
click
หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ในและนอกเวลาราชการ)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย กรรมการ
3. อาจารย์ติยนุช รู้แสวงกรรมการ
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุลกรรมการและเลขานุการ
click
หลักสูตร ศศ.ด. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ในเวลาราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.นันทนุช อุดมละมุลกรรมการ
5. อาจารย์ ดร.นราธิป ธรรมวงศากรรมการและเลขานุการ
  click
หลักสูตร ศศ.ด. สาขาวิชาภาษาไทย (นอกเวลาราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร ประธานกรรมการ
2.รองศาสตราจารย์ดวงเด่น บุญปกกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ผกาศรี เย็นบุตรกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐกรรมการ
6. อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอมกรรมการ
7. อาจารย์ ดร.วิชชุกร ทองหล่อ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล กรรมการและเลขานุการ
click