รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 Click

หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (ในเวลาราชการ)

1. อาจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่ายประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธัญญา วัณโณกรรมการ
5. อาจารย์สุพัทธ แสนแจ่มใสกรรมการ
6. อาจารย์ชาญ รัตนะพิสิฐกรรมการ
7. อาจารย์ ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย กรรมการและเลขานุการ

หลักสูตร ศศ.ม.สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (นอกเวลาราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์สมชาย วรัญญานุไกร กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.ศุมรรษตรา แสนวากรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี สีวังคำ กรรมการ
5.อาจารย์ ดร.วิภากร วัฒนสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
 Click

หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย (นอกเวลาราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ผกาศรี เย็นบุตรกรรมการ
3.รองศาสตราจารย์ดวงเด่น บุญปกกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์กรรมการ
5.อาจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.วิชชุกร ทองหล่อ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
 Click

หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (นอกเวลาราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุลกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพรกรรมการ
5. อาจารย์ติยนุช รู้แสวง กรรมการและเลขานุการ
 Click

หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ในและนอกเวลาราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ จำปาวัลย์กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกลกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา สุขเสรีทรัพย์กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสมกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.นราธิปธรรมวงศากรรมการ
9. อาจารย์ ดร.นันทนุช
อุดมละมุล
กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.วรรธนะ
สุขศิริปกรณ์ชัย
กรรมการ
11. อาจารย์ ดร.ศิรินันท์
ศรีเนาวรัตน์
กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐา แก้วฉา กรรมการและเลขานุการ
 Click

หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ในและนอกเวลาราชการ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญประธานกรรมการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพรกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุลกรรมการและเลขานุการ
 Click

หลักสูตร ศศ.ด. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ในเวลาราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ จำปาวัลย์ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกลกรรมการ
4. อาจารย์ ดร.นราธิป
ธรรมวงศา
กรรมการและเลขานุการ
 Click