รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Click 

หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (ในและนอกเวลาราชการ)
1. อาจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่ายประธานกรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธัญญา วัณโณกรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธากรรมการ
(อาจารย์ผู้สอน)
6. อาจารย์สุพัทธ แสนแจ่มใสกรรมการ
(อาจารย์ผู้สอน)
7. อาจารย์ชาญ รัตนะพิสิฐกรรมการ
(อาจารย์ผู้สอน)
8. อาจารย์ ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ)
 click
หลักสูตร ศศ.ม.สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (นอกเวลาราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ ประธานกรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี สีวังคำกรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
3. อาจารย์ ดร.ศุมรรษตรา แสนวากรรมการ
(อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ)
4. อาจารย์ ดร.วิภากร วัฒนสินธุ์กรรมการ
(อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ)
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกรกรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
  click
หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย (นอกเวลาราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร ประธานกรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
3.รองศาสตราจารย์ดวงเด่น บุญปกกรรมการ
(อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ)
4. รองศาสตราจารย์ผกาศรี เย็นบุตรกรรมการ
(อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ)
5. อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอมกรรมการ
(อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุลกรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
click
หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ในและนอกเวลาราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย ประธานกรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญกรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุลกรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
4. อาจารย์ติยนุช รู้แสวง กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้สอน)
click
หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ในและนอกเวลาราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย ประธานกรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
3. อาจารย์ ดร.นราธิป ธรรมวงศากรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา สุขเสรีทรัพย์กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกลกรรมการ
(อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสมกรรมการ
(อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์กรรมการ
(อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ)
9. อาจารย์ ดร.นันทนุช อุดมละมุลกรรมการ
(อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ)
10. อาจารย์ ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัยกรรมการ
(อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ)
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐา แก้วฉา กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้สอน)
click
หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ในและนอกเวลาราชการ)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญประธานกรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุลกรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
click
หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล (นอกเวลาราชการ)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญประธานกรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุลกรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
click
หลักสูตร ศศ.ด. สาขาวิชาภาษาไทย (นอกเวลาราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร ประธานกรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
3.รองศาสตราจารย์ดวงเด่น บุญปกกรรมการ
(อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ)
4. รองศาสตราจารย์ผกาศรี เย็นบุตรกรรมการ
(อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ)
5. อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอมกรรมการ
(อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ)
click
หลักสูตร ศศ.ด. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ในเวลาราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.นันทนุช อุดมละมุลกรรมการ
5. อาจารย์ ดร.นราธิป ธรรมวงศากรรมการและเลขานุการ
  click