ACADEMIC ADVISORS

 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ภาคต้น)  (25 ก.ค. 65)

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ภาคต้น)  (24 ส.ค. 64)

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ภาคต้น)  (22 ก.ค. 63)
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ภาคต้น) เพิ่มเติม (15 ก.ย. 63)
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ภาคต้น) เพิ่มเติม (17 ก.ย. 63)
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ภาคปลาย) เพิ่มเติม (25 ธ.ค. 63)