RESEARCH & PUBLICATION

หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย

ผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วารสารวิชาการระดับชาติ

 1. สุภัค มหาวรากร, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. นิทานโชคดีชุด“ชนะใจได้”: ชีวิตที่มีมงคลคือชีวิตที่โชคดี.
  วารสารไทยศึกษา มกราคม – มิถุนายน 2558; 11 (1): 65-78. คลิ๊ก
 2. สุภัค มหาวรากร, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. การสร้างสรรค์ชาดกเรื่องพระมหาชนกในรูปแบบการ์ตูนโทรทัศน์. วารสารไทยศึกษา กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2557; 10 (1): 27-54.
 3. สุภัค มหาวรากร. นาฏยลีลาพระมหาชนก : การสร้างสรรค์ชาดกในสังคมไทย. วารสารไทยศึกษา
  กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2556; 9 (1): 139-163.
 4. สุภัค มหาวรากร, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. การแปรรูปวรรณกรรมเรื่องอิเหนา. วารสารสถาบันวัฒนธรรม
  และศิลปะ กรกฎาคม – ธันวาคม 2556; 15(1): 87-99.

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

 1. สุภัค มหาวรากร, Mohamed Nasir, Yuan Zeng. การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย” ; 2559 พฤษภาคม 30-31; ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ.
 2. Shi Lei, สุภัค มหาวรากร และผกาศรี เย็นบุตร. หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง สำหรับ
  นักศึกษาชาวจีน. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย” ; 2559 พฤษภาคม 30-31; ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ.
 3. พระมหาปรีชา เอียงสวาท, สุภัค มหาวรากร และทรงภพ ขุนมธุรส. กลวิธีการนำเสนอหลักธรรมเรื่องอริยสัจในอรรถกถาธรรมบท. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก” ครั้งที่ 2; 2558 มิถุนายน 25-26; ณ โรงแรม Swissotel le Concorde Bangkok.
 4. หนึ่งฤทัย ปานแก้ว, สุภัค มหาวรากร และดลฤทัย ขาวดีเดช. กลวิธีทางภาษาและแนวคิดในโฆษณา
  ผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทย. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษาวรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก” ครั้งที่ 2; 2558 มิถุนายน 25-26; ณ โรงแรม Swissotel le Concorde Bangkok.
 5. พิชชธร ปะทะวัง, สุภัค มหาวรากร และอภิลักษณ์ เกษมผลกูล. การอธิษฐานของตัวละครแวดล้อม
  พระโพธิสัตว์ในปัญญาสชาดกฉบับหอสมุดแห่งชาติ: กลวิธีเพื่อการนำเสนอภาพพระโพธิ์สัตว์.เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก” ครั้งที่ 2; 2558 มิถุนายน 25-26; ณ โรงแรม Swissotel le Concorde Bangkok.
 6. รวีเกตุ ธรรมวงศ์, สุภัค มหาวรากร และพิสิทธิ์ กอบบุญ. กลวิธีทางวรรณศิลป์กับแนวคิดโพธิสัตว์ใน
  นวนิยายเรื่องกวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความการุณย์. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก” ครั้งที่ 2; 2558 มิถุนายน25-26; ณ โรงแรม Swissotel le Concorde Bangkok.

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Nuengruthai Pankaew, Supak Mahavarakorn. An Investigation of Conceptual Ideas through Language Usage in Advertising Credit Cards of Thai Commercial Banks. Proceedings of  The 2015 International Symposium on Business and Social Science; 2015 Dec 2-4; Tokyo Japan. 
 2.  Zeng Yuan, Supak Mahavarakorn, Pakasri Yenbutra. Teaching of Thai Folk Wisdom from the Novel Titled “The Happiness of Kathi” to Chinese Learners. Proceedings of The 2015 International Symposium on Business and Social Science; 2015 Dec 2-4; Tokyo Japan. 
 3. Shi Lei, Supak Mahavarakorn, Pakasri Yenbutra. Teaching of a Thai Literary Work “Sang Thong” to Chinese Learners by Comparing it to Chinese Folktales. Proceedings of The 2015 International Symposium on Business and Social Science; 2015 Dec 2-4; Tokyo Japan.
 4. Liu Ronghan, Pakasri Yenbutra, Supak Mahavarakorn. Beliefs Associated with Auspicious Thai Desserts and Teaching Thai to Foreign Learners. Proceedings of The 2015 International Symposium on Business and Social Science; 2015 Dec 2-4; Tokyo Japan.

รศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วารสารวิชาการระดับชาติ

 1. ดวงเด่น บุญปก. บทบาทของครอบครัวในการสืบทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหาร: กรณีศึกษาครอบครัวไทยภาคกลาง. วารสารปาริชาต 2559;29(1):16-38.
 2.  ดวงเด่น บุญปก. “ขอม” ในตำนานและนิทานพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 2558;37(2) :91-104.

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

 1. พีระพล อ่อนลําเนาว์ และดวงเด่น บุญปก. การศึกษาสาระและการเชื่อมโยงความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์สมัยรัตนโกสินทร์. หนังสือรวมบทความงานประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา–ไทยศึกษา การประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 3. เกาหลีศึกษา–ไทยศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรม ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2559 กรกฎาคม 28-29; พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น.
 2. มณฑิชา ชาญประโคน และดวงเด่น บุญปก. แนวคิดการพัฒนาประเทศด้านการเมืองการปกครอง : กรณีศึกษาจากงานเขียนบทความประจำ “สยามรัฐ หน้า 5” ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทยและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้สร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก” ครั้งที่ 2; 2558; คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Duangden Boonpok. Thai family and the way of child-rearing: an integration of knowledge belief and folk wisdom into practice. Proceedings of the International Conference Commemorating the 50th Anniversary of the Department of Thai 2016; October
  26-27; Hankuk University of Foreign Studies, Republic of Korea.
 2. Duangden Boonpok. Exchanging and learning the culture of ASEAN: Songkran of the Thais and the other Buddhist Theravada Societies in the Southeast Asian Mainland. Proceedings of The Asian Conference on Arts and Cultures 2013; July 13-14; Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand.
 3. Duangden Boonpok. The Concept of ‘Khom’ in Northeastern Thai Folktales. Proceedings of The Asian Conference on Arts and Cultures 2012; August 9–10; Srinakharinwirot
  University, Bangkok, Thailand.

ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วารสารวิชาการระดับชาติ

 1. บุษรา อวนศรี และพิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 2557; 15(30): 107-118.
 2. พัชรา สุขาว, พรธาดา สุวัธนวนิช และพิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. กลวิธีการประพันธ์ในงานเขียนบทสัมภาษณ์ของวรพจน์ พันธุ์พงศ์. วารสารบรรณศาสตร์ มศว 2556; กรกฎาคม-ธันวาคม 6(2): 77-92.
 3. Pimpaporn Boonprasert. Rhetoric Talent in Thai Literary of Southeast Asian Writers Award. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2556; 7(1): 87-100.

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 • เป็นปลื้ม เชยชม และพิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาภาษาไทย. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7. “วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม” ;2559 กรกฎาคม 7-8; สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.

หลักสูตร ศศ.ม./ปร.ด. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Yimwilai, S. (2015) Fooling the White Folks: The Passing Politics of Eurasian Onoto. Watanna. Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University. 6(2): 79-95.
 2. Yimwilai, S. (2015). An Integrated Approach to Teaching Literature. English Language Teaching. English Language Teaching. 8(2): 14-21.

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Yimwilai, S. (2016). Sui Sin Far: the Pioneer of Asian American Tricksters. Proceedings from Arts, Humanities, Social Sciences & Education, January 8-11, 2016. Honolulu, Hawaii, U.S.A. Honolulu: HUIC คลิ๊ก
 2. Mesnukul, P., Yimwilai, S. & Chaya, W. (2015). The Effect of Teaching English Vocabulary through Cultural Content on Sixth-Grade Students’ English Vocabulary Learning. Proceedings from “The 2014 International Conference on 2st International Conference on Language, Literature, and Cultural Studies, 20-21 August 2015. Chonburi, Thailand: Department of Western Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University.
 3. Choochom, F & Yimwilai, S. (2014). Developing Thai Students’ Critical Reading Skills through the Instruction Based on Reader-Response Approach. Proceedings from The 2014 International Conference on Language and Culture Education: Current Perspectives and Future Directions, July 22nd – 23rd, 2014. Bangkok, Thailand: Suan Dusit Rajabhat University.
 4. Yimwilai, S. (2014). The Effect of an Integrated Approach to Teaching Literature.
  Proceedings from “The 2014 International Conference on ‘Language and Culture Education: Current Perspectives and Future Directions,’” July 22nd – 23rd, 2014. Bangkok, Thailand: Suan Dusit Rajabhat University.

ผศ.ดร.สายวรุณ จำปาวัลย์
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Ket-aim, N., Srinaowaratt, S., & Chumpavan, S. (2015). English-Thai translation strategies used by professional novel and scientific-text translators. A Transnational Peer Reviewed Journal Devoted to English Language & Literature, 5(1), 113-120.
 2. Patil, Z. N., Chumpavan, S. (2015). Some consequential issues in the teaching of grammar. Maulana Azad Journal of English Language and Literature, 7(1). Jeharsae, F. L., Chumpavan, S., & Srinaowaratt, S. (February, 2013). English oral communication problems and strategies used by Thai employees in an international workplace to communicate with native and non-native English speaking customers. Contemporary Issues in Languages and Humanities, 3(1), 34-49.
 3. Patil, Z. N., Chumpavan, S., & Al-Bataineh, A. (January-June, 2013). Book Review: Culture in second language teaching and learning. The International Journal of Asian Arts and Culture, 1(1), 147-150.

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Sarasit, J., & Chumpavan, S. (2015). Collocation and English Language Learning. Proceeding from 2nd International Conference English Scholars Beyond Borders, Feb. 5-7, 2015. Bangkok, Thailand: Department of Western Languages, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University.
 2. Chumpavan, S, & Patil, Z. N. (2013). Pronunciation problems of Thai learners of English as a foreign language. Proceeding from the 5th International Conference on Teaching English as a Foreign Language (COTEFL), “Redefining English Teaching Policies & Practices,” May 11-12, 2013. Purwokerto, Indonesia:the University of Muhammadiyah.
 


ผศ. ดร. อุมาพร คาดการณ์ไกล
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วารสารวิชาการระดับชาติ

1. อุมาพร คาดการณ์ไกล. (2558). วาทกรรมทางธุรกิจ: พัฒนาการของแนวคิด แนวการศึกษาวิเคราะห์ และแนวโน้มของงานวิจัย.  วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2: 285- 318. (เมษายน-มิถุนายน 2558).
2.อุมาพร คาดการณ์ไกล. (2558). การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพของการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ.
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปะ. ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 : 1-31. (มกราคม-เมษายน  2558).

หนังสือวิชาการระดับนานาชาติ

Kardkarnklai, U.  (2009). Conflict-softening in Thai-Japanese business discourse.  In New Approaches to Discourse and Business Communication.  Edited by F. Ramello, A. Lorenzo, and X.  Rodriguez-Yanez.  pp. 153-170. Palgrave Macmillan.

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Fungchomchoei, S. & Kardkarnklai, U. (2016). Exploring the Intercultural Competence of Thai Secondary Education Teachers and Its Implications in English Language Teaching. Procedia – Social and Behavioural Sciences, 236: 240-247. Indexed in Scopus
 2. Srisuwan, L. & Kardkarnklai, U. (2014). English Usage and Problems of Industrial Pharmacists at Two Large Multinational Pharmaceutical Manufactures in Thailand.  Asian Social Science 10 (22): 142-155.
 3. Yaoprukchai, S. & Kardkarnklai, U. (2014). Organizational Culture: The Perspective of New Hires and Existing Employees of a Pharmaceutical Company in Thailand. Asian Social Science 10 (14) July: 224-238.

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

1. Kardkarnklai, U.  (2003). The facilitative role of interruptions in Thai-Japanese business meetings: Sa-nuk versus non-task orientation.  In Proceedings of the University
of Cambridge First Postgraduate Conference in Language Research (CamLing 2013), 26 April 2003.  Cambridge: Cambridge Institute of Language Research (CILR),
pp. 285-291.

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Kardkarnklai, U. (2017). “Challenging English Communication of Thai Farmers in Reality: Needs and Critical Reflections in Teaching ESP”. Presented at the 3rd International ESP Conference, Conference Theme: “Establishing the Predominant Position of ESP within Adult ELT”, the Rectorate Building, the University of NIS, NIS, the Republic of Serbia.
 2. Tungtika, W. & Kardkarnklai, U.  (2016). Immigration Communication: Novice Trainers’ Perception of Intercultural Communicative Competence in English Teaching for Immigration Purposes”. Presented at the International Conference “Applied Linguistics and Professional Practices (ALAPP2016)”. Conference Theme: “Transnational flows and professional practice”, November 3 – 5, 2016, at the Faculty of Humanities, the University of Copenhagen (UCPH), Denmark.
 3. Kardkarnklai, U.  (2015). “Exploring Intercultural Competence of Thai Secondary Education Teachers in English Language Teaching”.  Presented at the International “Communication in Multicultural Society” Conference (CMSC 2015), December (6 – 8, 2015, at the Department of Foreign Languages of National Research Nuclear University, Moscow Engineering Physics Institute – MEPHI, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation.  
 4. Kardkarnklai, U.  (2014). English Usage and Problems of Industrial Pharmacists at Two Large Multi-National Pharmaceutical Manufacturers in Thailand. Presented at the International Conference -The 9th Language for Specific Purposes Seminar and The 6th Global Advances in Business Communication Conference (LSP-GABC 2014), May 27 -29, 2014, Hilton Hotel, Kuching, Sarawak, Malaysia.     
 5. Kardkarnklai, U. (2013c). Evidence-based Perspectives on Hybrid Learning in Sophomore-Level Writing Course.  Presented at The International Conference on Languages, Linguistics and Society 2013 (ICLALIS 2013). Conference Theme “The Developing Roles of Language in a Multi-faceted Society”, October 22-24, 2013, at Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
 6. Kardkarnklai, U. (2013b). ‘Hybrid Learning Design and Development Through ATutor in an English Composition Writing Course’.  Presented in the 8th Annual Conference ThailandPOD 2013, Conference theme ‘How  Learning Works with Smart Teaching’, Organised by the Association of Thailand Professional and Organizational Development Network in Higher Education – ThailandPOD, 18-19 July, 2013 at the Imperial Queen’s Park Hotel, Sukumvit Road, Bangkok.
 7. Kardkarnklai, U. (2013a). Hybrid Course Design and Development in Writing Instruction. Presented in The Third Asian Conference on Language Learning/ the Third Annual Asian Conference on Technology in the Classroom (ACLL/ACTC 2013), Conference Theme “Shifting Paradigms: Informed Responses”/”The Impact of Innovation: Technology and You”, April 25-28 2013, at the Ramada Osaka Hotel, Osaka, Japan.
 8. Kardkarnklai, U. (2012). Business Communication in the International Workplace: Difficulties in Oral English Communication of Thai Professionals. Presented at The 8th International Language for Specific Purposes, LSP: Aligning Theoretical Knowledge with Professional Practice, 4th-5th September 2012, at Swiss-Garden Hotel & Residences, Kuala Lumpur, Malaysia.
 9. Kardkarnklai, U. (2011). Academic Collaboration between ASEAN and SWU. Invited Presentation, presented at the Seminar “Moving Towards ASEAN Community 2015”, 18-19 May, 2010, Four Wings Hotel, Bangkok.
 10. Kardkarnklai, U. (2010). Oral workplace communication: needs for Thai professionals in Business English for International Communication. Paper Presented at the 2nd ESP/ EAP Conference 2010, “ESP/EAP Innovations in Tertiary Settings: Proposals and Implementations”, the Centre of Foreign Languages & Physical Education of the Kavala Institute of Technology, Kavala, Greece, 21-23 May, 2010.
 11. Kardkarnklai, U. (2010). Business English for International Communication in Thailand: oral workplace communication needs for Thai professionals. Paper Presented at the International ELT Conference: Teacher Education and Development, Maltepe University, Istanbul, Turkey, 7-8 May, 2010.
 12. Kardkarnklai, U. (2007). Forms of address in lingua franca communication. Paper presented at the Meeting the Challenges and Mapping Innovations: Synergies from Languages, Literatures and Cultures, Malaysia International Conference on Languages, Literatures and Cultures (MICOLLAC). Holiday Villa, Subang, Malaysia, 22-24 May, 2007.                 
 13. Kardkarnklai, U. (2004a).  Oriental discourse: Avoidance of conflict in Thai-Japanese workplace talk. Paper presented at the Language and Culture session, the Ninth Pan-Pacific Association of Applied Linguistics Conference, Namseoul University, Seoul, Republic of Korea, 19-20 August, 2004.         
 14. Kardkarnklai, U. (2004b). Managing facilitative interruptions in Thai-Japanese business talk. Paper presented at the Discourse Linguistics Session, the Fourteenth Annual International Conference of the Southeast Asian Linguistics (SEALS 14), the Siam City Hotel and Thammasat University, Bangkok, Thailand, 19-21 May 2004.
 15. Kardkarnklai, U. (2003a). Conflict-softening in Thai-Japanese business meetings. Paper presented at Intercultural  Communication at Work, the Tenth NIC (The Nordic Network for Intercultural Communication) Symposium on Intercultural Communication, Department of Linguistics, SSKKII, Gothenburg University, Gothenburg, Sweden, 20-22 November, 2003.
 16. Kardkarnklai, U. (2003b). Conflict-softening in Thai-Japanese business discourse. Paper presented at the Second International Conference on Discourse, Communication and Enterprise (DICOEN 2003), University of Vigo, Galicia, Spain, 12-14 November, 2003.
 17. Kardkarnklai, U. (2003c). Challenging or supporting …? The facilitative role of interruptions in Thai-Japanese business meetings. Paper presented at the Analysing Interactions in Business and Other Organisational Settings session, Communicating in Business: Meeting the Challenges of a Changing World, the Fifth ABC European Convention, the University of Lugano, Lugano, Switzerland, 28-31 May, 2003.
 18. Kardkarnklai, U. (2003d). The facilitative role of interruptions in Thai-Japanese business meetings. Paper presented at the First Postgraduate Conference in Language Research (CamLing), the University of Cambridge, Cambridge, the United Kingdom, Saturday, 26 April, 2003.
 19. Kardkarnklai, U. (2002a) Rapport-creation through interruptions in Thai-Japanese office meetings. Paper presented at the English as an International Language session, the International Conference on ‘Language-Communication-Culture’, the University of Evora, Evora, Portugal, 27-30 November, 2002.
 20. Kardkarnklai, U. (2002b). Validating a framework for interruption analysis in business meetings: A Thai-Japanese case study. Paper presented at the Symposium: Language in Intercultural Communication (Research Issues and Methods); Business Communication Across Contexts, Cultures and Continents, the Fourth ABC European Convention, the Aarhus School of Business, Aarhus, Denmark, 23-25 May, 2002.
 21. Kardkarnklai, U. (2002c) Interruption analysis in Thai-Japanese business meetings: Some positive aspects. Poster presented at the International Conference on Conversation Analysis – ICCA 2002, Copenhagen University, Copenhagen, Denmark, 17-21 May, 2002.

 


ดร.นราธิป ธรรมวงศา
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วารสารวิชาการระดับชาติ

 1. Thumawongsa, N. (2015). The Effect of Computer Assisted Pronunciation Learning Program on Thai College Students’ Pronunciation Performance and Autonomous Learning Capacity. Manutsat Paritat, 37(1), 1-20.

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Thumawongsa, N. (2015). The Integration of Mobile-Assisted Language Learning Application on English Pronunciation learning. Proceedings from the International Symposium on Business and Social Sciences December 2-4. Tokyo, Japan.
 2. Thumawongsa, N. (2013). The Exploration of Teaching Pronunciation of English Using Computer Assisted Language Learning for University Students in Thailand. Proceeding from the 2013 International Conference of Innovation in Teaching Languages and Cultures (pp. 8-12). Bangkok, Thailand.
 3. Thumawongsa, N. (2013). The Effect of Poverty toward English Language Learning Outcome: College level. Proceeding from the Asian Conference in Education 2013 (pp. 1-10). Osaka, Japan

หลักสูตร ศศ.ม./ปร.ด. สาขาวิชาภาษาศาสตร์

รศ.ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วารสารวิชาการระดับชาติ

 • สุกัญญา เรืองจรูญ. (2556). การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีซีดี-รอม และเว็บไซต์ประกอบชุด Projects: Play& Learn 1 & 4 ของกระทรวงศึกษาธิการ. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ. 33 (2): 31-59.

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Rusawang, T & Ruangjaroon, S. (2017). The Semantic and Syntactic Analysis of Focus Particles in Thai. Taiwan Journal of Linguistics, 15(1), 1-28.
 2. Ruangjaroon, S. (2015). Perception and Production of Thai Learners on English Prepositions. English Language Teaching, 8 (1), 71-82.

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Kanokwanwalai, I, Meagan L and Ruangjaroon, S. (2016). Is there a middle construction in Thai? Proceedings from the International Conference on
  Culture, Art, Language and Literature in the Mekong Basin. Thailand: Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University 20-21 July.
 2. Kuakool, P. & Ruangjaroon, S. (2016). the Gradual Learning Algorithm of Thai Nasal Variation Produced By Japanese Learners. Paper presented at the Second
  International Conference on Linguistics and Language Studies.
 3. Damrongkhongchai, T & Ruangjaroon, R. (2015). Low-High Order Cognitive Questions in the Book Series Titled, “Projects: Play & Learn” for Elementary School Levels 2 and 5. Proceedings from the 2nd English Scholars Beyond Borders International Conference 2015 Feb 5-7. Department of Western Languages, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University.

รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วารสารวิชาการระดับชาติ

 1. สิริพร วิริยะรักษ์; และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2559). วาทกรรมการคุกคามทางเพศที่ปรากฏในเว็บบอร์ด: การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 38(2): 40-55.
 2. ภรณ์โสภา มหาวงศ์ทอง; และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2558, พฤษภาคม-สิงหาคม). ความรุนแรงในพาดหัวข่าวอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 และ 2555 ในหนังสือพิมพ์ไทย. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 12(2): 87-101.
 3. รินรดา อัญรัตน์รุ่งโรจน์; และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2558, พฤษภาคม-สิงหาคม). กลวิธีการนำเสนอตัวตนของเกย์ในนิตยสารเกย์ไทยที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2527-2530. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 12(2): 103-118.
 4. นิตย์รดี ตาดทอง; และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2558). เพศกับกลวิธีการใช้ภาษาบนเฟซบุ๊ก. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558.
 5. พระมหาธวัชชัย มาตาเบ้า; และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). วัจนกรรมปฏิเสธของพระภิกษุ. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 36(2): 111-132.
 6. รัชฎาภรณ์ ศรีรักษา; และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). วาทกรรมการคุกคามทางเพศในชีวิตประจำวัน. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 36(2): 85-110.
 7. ตินณภา เสน่หา; และศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2557). การโจมตีและสนับสนุนทางการเมืองที่ปรากฏในรายการ ชูธง. ใน การสัมมนาวิชาการ เรื่อง ภาษากับอำนาจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2557. หน้า 254-282.
 8. ศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2556, มกราคม-มิถุนายน). วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสื่อมวลชนไทย. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์. 31(2): 39-63.

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 • Puengpaingam, Nipat; Panyametheekul, Siriporn; & Piriyawiboon, Nattaya. (2014). Occurrence of Fallacy Argumentation on Web-Boards. In the Proceedings of The Asian Conference on Arts and Cultures 2014. Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand. pp. 273-280.

ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วารสารวิชาการระดับชาติ

 1. นันทนา วงษ์ไทย. (2559, กรกฎาคม – ธันวาคม). การศึกษาชื่อน้ำพริกใน 4 ภาค: ภาพสะท้อนความเป็นอยู่และวัฒนธรรมไทย. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 8(16): 88-100.
 2. นันทนา วงษ์ไทย. (2557). ความสำคัญของร่างกายที่มีระบบความคิด. วารสารอักษรศาสตร์. 43(1): 65-93.
 3. นันทนา วงษ์ไทย. (2556, มกราคม–มิถุนายน). การวิเคราะห์วาทกรรมความงามในโฆษณาเครื่องดื่มเพื่อความงาม. วารสารมนุษยศาสตร์. 20(1): 77-107.

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 • Analee, Rattanapraxa; & Wongthai, Nuntana. (2015). Classifiers in Lao: A Cognitive Linguistic Approach. International Journal of Languages, Literature and Linguistics. 1(1), 45-50.

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

 1. รัชนีวรรณ ประยงค์กุล; และ นันทนา วงษ์ไทย. (2558). กลวิธีการใช้ภาษาที่พบในวัจนกรรมการคุกคามหน้าอาจารย์ผู้สอน. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2558. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว. หน้า 102-118.
 2. นครินทร์ นาคนาวา; และนันทนา วงษ์ไทย. (2557). ความสัมพันธ์ของคำศัพท์อวัยวะร่างกายกับมโนทัศน์อารมณ์สุขในภาษาไทย. งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 1-12.

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Buanak, Narin; & Wongthai, Nuntana. (2015). The conceptual metaphors of World Cup 2014 news and Thai League Football news. In the Proceedings of The 2d International Conference on Language, Literature, & Cultural Studies, A-One Cruise Hotel, Pattaya, Thailand, 20-21 August 2015. pp. 222-231.
 2. Sama-ae, Nura-a; & Wongthai, Nuntana. (2015). Cooking terms in Patani Malay: An Ethnosemantic Study. In the Proceedings of The Second International Conference on Language, Innovation, Culture & Education (ICLICE) 2015, Royal Plaza on Scotts Hotel, Singapore, 27-28 November 2015. pp. 29-35.
 3. Singprasert, Chotika, and Wongthai, Nuntana. (2015). Travel blogs as a reflection of Thai perspectives on Myanmar. In the proceedings of The Second International Conference on Language, Innovation, Culture & Education (ICLICE) 2015, Royal Plaza on Scotts Hotel, Singapore, 27-28 November 2015. pp. 36-46.
 4. Wongthai, Nuntana. (2015). The semantic extension of internal body pert terms in Thai. In the Proceedings of The Second Asian Conference on the Arts Humanities and Sustainability, Clio Court Hotel, Fukuoka, Japan 1-3 November 2015. pp. 120-125.
 5. Vatanyutanon, Thitikamol; Wonghtai, Nuntana. (2014). The Study of Semantic Extension of Taste Words in Thai. In the Proceedings of The Asian Conference on Arts and Cultures 2014, June 12-13, 2014. pp.237-246.
 6. Wongthai, Nuntana. (2013). The Understanding of Synaesthetic Metaphors. Journal of Korean Association of Thai Studies. 20(1): 1-14.

หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

อ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วารสารวิชาการระดับชาติ

 1. ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย และชาญ รัตนะพิสิฐ. (กรกฎาคม 2557). “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาของวัยรุ่นตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร.” วารสารพฤติกรรมศาสตร์. ปีที่ 20.
 2. ชาญ รัตนะพิสิฐ และชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย. (2558). อิทธิพลของการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา เจตคติการชื่นชอบหรือรังเกียจกลุ่ม และทักษะชีวิตต่อสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. มนุษยศาสตร์ปริทัศน์, 37(2), 47-66.
 3. ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย. (มกราคม 2559). “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการมีภูมิคุ้มกันของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วารสารวิชาการระดับชาติ

 1. กนิษฐา จันทรคณา และฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (2560).“ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการดูแลตนเองและความสุขของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะท้าย.” วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 9 (17) : บทความวิจัยรอการตีพิมพ์เผยแพร่โดยมีหนังสือตอบรับผลงานทางวิชาการจากบรรณาธิการ.
 2. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559).“ความผูกพันต่อครอบครัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนเตรียมทหาร.” วารสาร HR intelligence. 11 (2) : บทความวิจัยรอการตีพิมพ์เผยแพร่โดยมีหนังสือตอบรับผลงานทางวิชาการจากบรรณาธิการ.
 3. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (มกราคม – มิถุนายน 2559). “การศึกษาความผูกพันต่อครอบครัวของนักเรียนเตรียมทหาร.” วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 4 (1) : 1-17.
 4. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (กรกฏาคม-ธันวาคม 2558).“ปัญหาและการแก้ปัญหาการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการขอมหาวิทยาลัย.” วารสารจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 5 (2) : 72-81.
 5. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557). “การศึกษาปัจจัยจิตลักษณ์ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู.” วารสารจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 4 (2) : 7-17. ทัศนันท์ มีภักดิ์สม และฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (มกราคม-มิถุนายน 2557). “การศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรวัยทารกของบิดาที่มารับบริการในโรงพยาบาล.” วารสารจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 4 (1) : 38-47.
 6. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (มกราคม-ธันวาคม 2555). “A Study of Psychosocial Factors Related to Consuming Thai Product Behavior in Thai Undergraduate Students.” วารสารสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย. 18 (1) : 97-109.

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

 1.  ภรณี วาจาสัตย์ และฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (29-30 พฤษภาคม 2555). งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ.” นำเสนอด้วยโปสเตอร์ และได้รับการตีพิมพ์ Proceedings ในงาน “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ประจำปี 2555.”
 2. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์ ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ และทัศนา ทองภักดี. (28-30 สิงหาคม 2553). งานวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาความพร้อมในการเป็นคู่สมรสที่ดี: ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและโปรแกรมการพัฒนา” นำเสนอด้วยปากเปล่าและได้รับการตีพิมพ์ Proceedings ในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
 3. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (31 มิถุนายน 2551). งานวิจัยเรื่อง “เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์องค์การ: กรมประชาสัมพันธ์” ผลงานวิจัยนี้ได้นำไปเผยแพร่และได้รับการตีพิมพ์ Proceedings ในงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิจัยต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ทั้งนี้การเผยแพร่ได้รับอนุญาตจากกรมประชาสัมพันธ์เป็นลายลักษณ์อักษร).
 4. ลดาวัลย์ น้อยเหลือ และฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (28 มิถุนายน 2551). งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ.” ปริญญานิพนธ์สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ. ผลงานวิจัยนี้ได้นำไปเผยแพร่และได้รับการตีพิมพ์ Proceedings ในงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551.

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Shuttawwee, S. (23-25 June 2015). “Influential Factors on Academic Performance Appraisal of Academic Staffs in a University.” The 2015 International Hokkaido Forum- Organizational Behavior, Psychology, and Education (iHOPE 2015), Sapporo, Hokkaido, Japan.
 2. Shuttawwee, S. & Panidaporn, J. (11 December 2015). “Teachers’ Solutions for Students’
  Behavioral Problems in Vocational Education.” The International Graduate Research Conference (iGRC 2015), Chiang Mai, Thailand.
 3. Karnpitcha, J. & Shuttawwee, S. (11 December 2015). “The Development of Adversity Quotient Training to Enhance the Adversity Quotient in Handwriting Task and Writing

ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วารสารวิชาการระดับชาติ

 1. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และอุสา สุทธิสาคร. (2558). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะผู้นำตามแนวคิดคติรวมหมู่ของผู้นำชุมชนที่ปฏิบัติงานในเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ กรุงเทพมหานคร. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 7(14), 114-123.
 2. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2558). การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยการเป็นผู้เรียนแบบรีเฟล็กทีฟ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 7(1), 1-14.
 3. Wattananonsakul, S., Tuicomepee, A. (2014). Protective predictors of smoking intention among lower secondary school students in Bangkok, Thailand. Journal of Populationand Social Studies, 22(2), July 2014. Doi 10.14456/jpss.2014.11
 4. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2557). การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มผลลัพธ์เชิงป้องกันและการศึกษาผลของโปรแกรมที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 6(1), 263-284.
 5. อุสา สุทธิสาคร สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และดำรง เชี่ยวศิลป์. (2557). การศึกษาพฤติกรรมการบริจาคโลหิตของผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต, 24(3), 251-260.
 6.  สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2555). การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดการควบคุมตนเอง: การศึกษาแยกภาวะสันนิษฐาน. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 4(8), 153-167.
 7. โสภี เฮงสุดผล, สมชาย วรัญญานุไกร, และ พวาพันธุ์เมฆา. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลโบราณวัตถาและศิลปวัตถุ อาคาร ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศวิหาร. วารสารสารสนเทศ, 16(2), 211-221.
 8. อัญชลิตา อินทะไชย, สมชาย วรัญญานุไกร, และ พวาพันธุ์เมฆา. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). การวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2557. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 10(2), 90-104.

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

 1. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2557). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตนาเชิงพฤติกรรมการบริจาคโลหิตของวัยรุ่นตอนปลายเขตกรุงเทพมหานคร (หน้า 99-110). ใน: คัคนางค์ มณีศรีและคณะ (บรรณาธิการ), “จิตวิทยาเชิงบวกกับความรัก” การประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 2. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2556) การศึกษาเจตนาเชิงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น: การประยุกต์ใช้โมเดลพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ การรับรู้ภาพลักษณ์และความเต็มใจในการกระทำ. ใน: คัคนางค์ มณีศรีและคณะ (บรรณาธิการ), “The Progress of Psychology in Thailand” การประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บทความและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Dussadee Seewungkum, Somchai Warunyanugrai, & Sirilak Borirug. (2017). Applying the Technology Acceptance Model in understanding teachers’ behavioral intention to onlinelearning in the university’s digital media. In Proceedings of 2nd IEEE International Conference on Science and Technology, 7-8 December 2017 (pp. 202-207). Pathumthani: Faculty of Science and Technology Rajamangala University of Technology Thanyaburi.
 1. Wongsakorn Chairatanathavorn, Wawta Techataweewan, & Somchai Warunyanukrai. (2014). An analysis of the use of Facebook in academic libraries in Thailand. Humanities and Social Science Review, 3(2), 255-268. (The International Journal of Arts & Sciences Conference for Academic Disciplines, 22-25 October 2013, Rome, Italy)

หลักสูตร ศศ.ม. สารสนเทศศึกษา

รศ.สมชาย วรัญญานุไกร
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วารสารวิชาการระดับชาติ

 1. โสภี เฮงสุดผล, สมชาย วรัญญานุไกร, และ พวาพันธุ์เมฆา. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลโบราณวัตถาและศิลปวัตถุ อาคาร ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศวิหาร. วารสารสารสนเทศ, 16(2), 211-221.
 2. อัญชลิตา อินทะไชย, สมชาย วรัญญานุไกร, และ พวาพันธุ์เมฆา. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). การวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2557. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 10(2), 90-104.
 3. โชติกา วีระพงษ์; อรทัย วารีสอาด; และ สมชาย วรัญญานุไกร. (2557, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัลด้านสารสนเทศยุวกาชาด. วารสารห้องสมุด. 58(1): 41-53.
 4. วงศกร ชัยรัตนะถาวร; แววตา เตชาทวีวรรณ; และ สมชาย วรัญญานุไกร. (2557, มกราคม-มิถุนายน). การวิเคราะห์การใช้เฟสบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 7(1): 65-81.
 5. อรทัย วารีสอาด; นุชรี ตรีโลจน์วงศ์; และ สมชาย วรัญญานุไกร. (2557, มกราคม-มิถุนายน). การรู้สารสนเทศสุขภาพของนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 7(1): 15-23.
 6. ธนภร พึ่งพาพงศ์; ศุมรรษตรา แสนวา; และ สมชาย วรัญญานุไกร. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 7(2): 36-45.
 7. สมชาย วรัญญานุไกร. (2557). การใช้ระบบการจัดการเรียนแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลสำหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา. วารสารสนเทศศาสตร์. 32(2): 1-23.
 8. ชวนชม สมนึก; สมชาย วรัญญานุไกร; และ เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง. (2556, มกราคม-มิถุนายน). การดำเนินงานห้องสมุดเรือนจำชั่วคราว 3 กรณีศึกษา. วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 6(1): 63-77.
 9. ฟ้า วิไลขำ; สมชาย วรัญญานุไกร; และ พวา พันธุ์เมฆา. (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกแบบมีส่วนร่วม. วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 6(2): 104-117.
 10. ลักษมี พูลทรัพย์; สมชาย วรัญญานุไกร; และ ศุมรรษตรา แสนวา. (2556, มกราคม-มิถุนายน). การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553. วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 6(1): 25-35.
 11. สมชาย วรัญญานุไกร. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 35(1): 59-72
 12.  อารีย์ ชื่นวัฒนา; นุชรี ตรีโลจน์วงศ์; อรทัย วารีสอาด; และ สมชาย วรัญญานุไกร. (2556, กรกฎาคม-
  ธันวาคม). พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารห้องสมุด. 57(2): 21-36.

บทความและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Dussadee Seewungkum, Somchai Warunyanugrai, & Sirilak Borirug. (2017). Applying the Technology Acceptance Model in understanding teachers’ behavioral intention to online learning in the university’s digital media. In Proceedings of 2nd IEEE International Conference on Science and Technology, 7-8 December 2017 (pp. 202-207). Pathumthani: Faculty of Science and Technology Rajamangala University of Technology Thanyaburi.
 2. Wongsakorn Chairatanathavorn, Wawta Techataweewan, & Somchai Warunyanukrai. (2014). An analysis of the use of Facebook in academic libraries in Thailand. Humanities and Social Science Review, 3(2), 255-268. (The International Journal of Arts & Sciences Conference for Academic Disciplines, 22-25 October 2013, Rome, Italy)

ผศ.ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วารสารวิชาการระดับชาติ

 1. สุพพัตรา เจริญงาม, แววตา เตชาทวีวรรณ, และ ประมวล จันทร์ชีวะ. (2560, เมษายน-มิถุนายน). การรู้กฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 35(2), 1-23.
 2. นนทนันท์ แย้มวงษ์, แววตา เตชาทวีวรรณ และ เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). การรับรู้และเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 7(2): 1-13.
 3. เพ็ญพรรณ จารุสาร, ศุมรรษตรา แสนวา และ  แววตา เตชาทวีวรรณ. (2557, มกราคม-มิถุนายน). การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 7(2): 23-35.
 4. วงศกร ชัยรัตนะถาวร, แววตา เตชาทวีวรรณ และ สมชาย วรัญญานุไกร. (2557, มราคม-มิถุนายน). การวิเคราะห์การใช้เฟสบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 7(1): 65-81.
 5. แววตา เตชาทวีวรรณ. (2556, มกราคม-มิถุนายน). การรับรู้และการใช้เว็บ 2.0 ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. อินฟอร์เมชั่น, 20(1): 12-30. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 3: 80-90.

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Wawta Techataweewan. (2017). Needs Assessment in Mobile Technology for the Academic Library Services in Thailand. Poster presented in The 83rd IFLA World Library and Information Congress 2017, Wroclaw, Poland, 19-25 August 2017.
 2. Wawta Techataweewan. (2017). M-Library Services of Academic Libraries in Thailand. In P. Visakhi, P. K. Jain, D. C. Kar, & P. Babbar (Eds.) Dynamics of Library for Excellence in Electronic Revolution (pp. 58-65). Delhi: Bookwell.
 3. Wawta Techataweewan, & Ujsara Prasertsin. (2016). Digital literacy skills for developing learning ability of undergraduate students: A qualitative interview approach. In Proceedings of 53rd ISERD International Conference, Zurich, Switzerland, 30-31 October 2016 (pp. 1-4). Bhubaneswar, India: International Institute of Engineer & Research (Branch Office).
 4. Wawta Techataweewan & Ujsara Prasertsin. (2016). Documentary research to identify the components of digital literacy for Thai undergraduate students. In Proceedings of the Universal Academic Cluster International Summer Conference in Hokkaido, Sapporo, Japan, 18-20 July 2016 (pp. 23-30). n.p.: UAC.
 5. Wawta Techataweewan. (2016). Google Docs as an active learning tool to support the inquiry project-based learning course. Presented In the 8th World Conference on Educational Sciences (WCES-2016), 4-6 February 2016, Madrid, Spain.
 6. Jaemjan Sriarunrasmee, Wawta Techataweewan, & Rattiya Panichkul Mebusaya. (2015, July). Blended learning supporting self-directed learning and communication skills of Srinakharinwirot University’s first year students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 1564-1569. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.111 (The 7th World Conference on Education Sciences, Athens, Greece, 5-7 February 2015) (ฐานข้อมูล ScienceDirect)
 7. Wawta Techataweewan. (2014). Supply chain management for library technical services: A case study of medical school libraries in Thailand. Humanities and Social Science Review, 3(1), 249-256. (The International Journal of Arts & Sciences Conference for Academic Disciplines, 22-25 October 2013, Rome, Italy)
 8. Wongsakorn Chairatanathavorn, Wawta Techataweewan, & Somchai Warunyanukrai. (2014). An analysis of the use of Facebook in academic libraries in Thailand. Humanities and Social Science Review, 3(2), 255-268. (The International Journal of Arts & Sciences Conference for Academic Disciplines, 22-25 October 2013, Rome, Italy)
 9. Nonthanan Yamwong, Wawta Techataweewan, & Therdsak Maitaouthong. (2014). Perceptions and attitudes towards plagiarism among Thai graduate students. International Journal of Multi Disciplinary Thought, 4(1), 187-228. (The International Journal of Arts & Sciences Conference for Academic Disciplines, 22-25 October 2013, Rome, Italy)

อ.ดร.ศุมรรษตรา แสนวา
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วารสารวิชาการระดับชาติ

 1. ศุมรรษตรา แสนวา, นิมิต พัฒนะศรี, ฐิติ คำหอมกุล, และ โชติมา วัฒนะ. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มศว, 7(2).
 2. มุจรินทร์ วุฒิกุล, ศุมรรษตรา แสนวา, และ สมรักษ์ สหพงศ์. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). การใช้เทคโนโลยีห้องสมุด 2.0 ในงานบริการสารสนเทศของห้องสมดุและศูนย์สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสาร BU ACADEMIC REVIEW, 16(2), 44-58.
 3. วันเพ็ญ หมอนทอง, ศุมรรษตรา แสนวา, และ พวา พันธุ์เมฆา. (2560, มกราคม-มิถุนายน). ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 10(1), 38-51.
 4. ศุมรรษตรา แสนวา. (2557, มกราคม). บทบาทและความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ มศว, 6(1), 103-116.
 5. ธนภร พึ่งพาพงศ์ ศุมรรษตรา แสนวา และสมชาย วรัญญานุไกร. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 7(2), 36-45.
 6. เพ็ญพรรณ จารุสาร ศุมรรษตรา แสนวา และแววตา เตชาทวีวรรณ. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 7(2), 22-23.
 7. มานพ อุ่นเสนีย์ เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง ศุมรรษตรา แสนวา. (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม). การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 6(2), 1-15.
 8. ทัศนา สุขเปี่ยม เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง ศุมรรษตรา แสนวา. (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม). ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์. วารสารบรรณศาสตร์, 6(2), 16-31.