Search
× Search

PROGRAM

image
image
image

image

PROGRAM

image

SUPREME2019

image

TUITION FEE

image
.
ADVISORS
  • หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  • 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล (Doctor of Philosophy Program in Language and Global Communication)
  • 2. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (Doctor of Arts Program in Thai)
  • 3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (Master of Arts Program in Developmental Psychology)
  • 4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (Master of Arts Program in Thai)
  • 5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล (Master of Arts Program in Linguistics in Digital Communication) 
  • 6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Master of Arts Program in English)
  • 7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (Master of Arts Program in Information Studies)
200+

นิสิต

23+

อาจารย์

7+

หลักสูตร

Center of Graduate Studies Faculty of Humanities

Srinakharinwirot University, 114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Tel 66-2649-5000 ext. 16206

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top