Admissions

ประกาศรับสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคต้น รอบที่ 2

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคต้น รอบที่ 2 ในหลักสูตรต่อไปนี้
ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาศาสตร์
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ