ADMISSIONS

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ภาคต้น รอบที่ 4

สมัครเรียนได้ที่  ADMISSIONS 

คู่มือการสมัครเรียน คลิก

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้เหรียญเพื่อสมัครสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คลิก
รวมประเด็น ข้อคำถามที่พบบ่อยในการสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา คลิก

ปีการศึกษา 2565 ภาคต้น รอบที่ 4 ในหลักสูตรต่อไปนี้

ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย (ไม่เปิดรับนิสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565) 
2. ลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล  (ไม่เปิดรับนิสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565) 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย (ไม่เปิดรับนิสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565)
2.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล (เปิดรับนิสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565) 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เปิดรับนิสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565) 
4.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (ไม่เปิดรับนิสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565) 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (ไม่เปิดรับนิสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565)