Admissions

ประกาศรับสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาคต้น รอบที่ 2

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาคต้น รอบที่ 2 ในหลักสูตรต่อไปนี้
ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาศาสตร์
2. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาศาสตร์
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย
4. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ