ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2561

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปี 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
สำหรับนิสิตชาวไทย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 คลิก

fee-61