ค่าธรรมเนียมการศึกษา TUITION FEES

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

–  สำหรับนิสิตชาวไทย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565  คลิก
–  International Students Tuition fees  คลิก 

S__8364067