ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2563

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปี 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

–  สำหรับนิสิตชาวไทย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563  คลิก
–  International Students Tuition fees  คลิก 

17.11