GRANTS & SCHOLASHIP

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการรับสมัครทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2562 
โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางการสนับสุนทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย เป็น 3 กลุ่ม คือ

 กลุ่มที่ 1 สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
    –  รหัส GRAD T-1-61 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ บัณฑิตศึกษา (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
    –  รหัส GRAD T-2-61 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
    –  รหัส GRAD T-3-61 ทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (ก่อนเดินทาง)  | (หลังเดินทาง)
    –  รหัส GRAD T-4-61 เงินสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) 

 กลุ่มที่ 2 สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
   –  รหัส GRAD S-1-61 ทุนการศึกษาสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์สารนิพนธ์ (ก่อนเดินทาง)  | (หลังเดินทาง)
   –  รหัส GRAD S-2-61 ทุนการศึกษาสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
   –  รหัส GRAD S-3-61 ทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสิตบัณฑิตศึกษา (ก่อนเดินทาง)  | (หลังเดินทาง)
   –  รหัส GRAD S-4-61 ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ (Postgraduate Student Exchange) (ก่อนเดินทาง)  | (หลังเดินทาง)
   –  รหัส GRAD S-5-61 เงินสนับสนุนค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน (Teaching Assistant; TA/Research Assistant; RA) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
   –  รหัส GRAD S-6-61 ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มที่ 3 สำหรับบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

กลุ่มที่ 3 สำหรับบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
   –  รหัส GRAD A-1-61 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ บัณฑิตศึกษา (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) 
   –  รหัส GRAD A-2-61 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย (ก่อนเดินทาง)  | (หลังเดินทาง)
   –  รหัส GRAD A-3-61 ทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (ก่อนเดินทาง)  | (หลังเดินทาง)
   –  รหัส GRAD A-4-61  เงินสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


ดูรายละเอียดได้ที่: ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาเเละวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

1.แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

1.1 แบบคำขอรับทุน
-รายได้คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย
1.การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
2.RS-WI-01_FM-2 ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการวิจัย
3.รายการตรวจสอบสัญญา
4.คู่มือการดำเนินงานโครงการวิจัยเงินรายได้ของหน่วยงาน

-รายได้มหาวิทยาลัยปี 2562
1.ขอสมัครรับทุนอุดหนุนวิจัย

-งบประมาณแผ่นดินปี 2562
1.ขอสมัครรับทุนอุดหนุนวิจัย

1.2 เอกสารประกอบการขอรับทุน
1.ข้อมูลส่วนบุคคล
2.แบบเสนอโครงการวิจัย(แบบว1-ด)
(update 20-1-2560)
3.แบบเสนอแผนงานวิจัย(แบบว1-ช) (update 20-1-2560)
4.แบบเสนอโครงการวิจัย(แบบว1-ด) สำหรับสายสนับสนุนวิชาการ (update 25-1-2560)
5.TemplateResearchProgram (เฉพาะงบประมาณแผ่นดินปี 2561)
6.TemplateResearchProject (เฉพาะงบประมาณแผ่นดินปี 2561)
7.แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า สำหรับโครงการวิจัยที่ขอรับทุนต่อเนื่อง
8.เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3
9.เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 5

2. ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
1. เงื่อนไขการสมัครรับทุน
2. ขั้นตอนการดำเนินงาน
3. RS-foreign-1 แบบฟอร์มคำขอรับทุน
4. RS-foreign-2 แบบฟอร์มรายงานสรุปการนำเสนอผลงานวิจัย
5. Template PowerPoint
6. แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

3.แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
1. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
2. RS-FM-15 แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
3. RS-FM-16 แบบฟอร์มการพิจารณาเบื้องต้น

ทุนการศึกษา “รศ.ดร.สำอาง หิรัญบูรณะ” สำหรับนิสิตหลักสูตร ศศ.ม. และ ปร.ด. ภาษาศาสตร์

หลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้เสนอรับทุน
1. เป็นนิสิตหลักสูตร ศศ.ม./ปร.ด. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00 (แนบผลการเรียน)
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี เข้าร่วมกิจกรรมและช่วยเหลืองานต่างๆ ของหลักสูตรฯ อย่างสม่ำเสมอ

ข้อกำหนดหลังผ่านการคัดเลือกให้ทุน
1. ผู้รับทุนต้องช่วยปฏิบัติงานให้กับหลักสูตรฯ จนครบจำนวน 30 ชั่วโมง
2. ในกรณีที่ผู้รับทุนปฏิบัติงานไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด หลักสูตรฯ จะเรียกคืนทุนทั้งหมดที่ให้แก่ผู้รับทุน  

ทุนการศึกษา “สุไร พงษ์ทองเจริญ” สำหรับนิสิตหลักสูตร ศศ.ม. และ ปร.ด. ภาษาศาสตร์

หลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษา คลิก
คุณสมบัติของผู้เสนอรับทุน
1. เป็นนิสิตหลักสูตร ศศ.ม./ปร.ด. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00 (แนบผลการเรียน)
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี เข้าร่วมกิจกรรมและช่วยเหลืองานต่างๆ ของหลักสูตรฯ อย่างสม่ำเสมอ

ข้อกำหนดหลังผ่านการคัดเลือกให้ทุน
1. ผู้รับทุนต้องช่วยปฏิบัติงานให้กับหลักสูตรฯ จนครบจำนวน 15 ชั่วโมง 1 ปีการศึกษา
2. ในกรณีที่ผู้รับทุนปฏิบัติงานไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด หลักสูตรฯ จะเรียกคืนทุนทั้งหมดที่ให้แก่ผู้รับทุน