ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกการสอบปากเปล่า

ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  Click
ข้อมูลจาก : http://grad.swu.ac.th/news.php?id=182
 ปริญญาเอก
 หลักสูตร ศศ.ด. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
– Dr. Adel T. Al-Bataineh Click
– ผศ.ดร.อุบล ธเนศชัยคุปต์ Click
– ผศ.ดร. สุริยันติ์ ปานเล่ห์ Click
– ผศ.ดร.ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม Click

หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
– วากยสัมพันธ์ สัทวิทยา และ อรรถศาสตร์บริสุทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ สิงหปรีชา Click
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ Click
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ Click
อาจารย์ ดร.อัปสร ทวิลาภากุล Click
อาจารย์ ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ Click
อาจารย์นัทธ์ชนัน นาถประทาน Click

– ภาษาศาสตร์ปริชาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ Click

– ภาษาศาสตร์สังคม
รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. จรัลวิไล จรูญโรจน์ Click

– วัจนปฏิบัติศาสตร์ และ ปริจเฉทวิเคราะห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ Click
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดาภร เจริญกิตบวร Click
อาจารย์ ดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม Click
อาจารย์ ดร.ศุภาภาส คำโตนด Click

– การสอนภาษา
อาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ Click
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล Click

หลักสูตร ศศ.ด. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Click

ปริญญาโท

หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
– วากยสัมพันธ์ สัทวิทยา และ อรรถศาสตร์บริสุทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ สิงหปรีชา Click
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ Click
อาจารย์ ดร.อัปสร ทวิลาภากุล Click
อาจารย์ ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ Click

– ภาษาศาสตร์ปริชาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ Click

– ภาษาศาสตร์สังคม
รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. จรัลวิไล จรูญโรจน์ Click

– วัจนปฏิบัติศาสตร์ และ ปริจเฉทวิเคราะห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ Click
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดาภร เจริญกิตบวร Click
อาจารย์ ดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม Click
อาจารย์ ดร.ศุภาภาส คำโตนด Click

– การสอนภาษา
อาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ Click
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล Click

หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช Click
2. อาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ Click

หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย Click
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง Click
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ รอดลอย Click
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ Click
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล Click
5. รองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย Click
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน Click
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานีรัตน์ จัตุทะศรี Click
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา Click
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ Click
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา Click
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล Click
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ โสภวงศ์ Click
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรืองรอง Click
14. อาจารย์ ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล Click
15. อาจารย์ ดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม Click
16. อาจารย์ ดร.เปรม สวนสมุทร Click
17. อาจารย์ ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ Click

หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
 – รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม Click
 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ Click
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ Click
 – อาจารย์วรางคณา โสมะนันทน์ Click
 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศยามล เอกะกุลานันต์ Click
 – อาจารย์ ดร.นิยะดา จิตต์จรัส Click
–  รองศาสตราจารย์ ดร.อุสา สุทธิสาคร Click

หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
– ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ Click
– รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล Click
– รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข Click
– รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ Click